Trygd eller arbeid?

Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet

Av John Gunnar Mæland

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Sider: 283

ISBN: 9788202429935

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 3/2015.

Interessant om velferdsstatens fremtid

Utgangspunktet for professor emeritus John Gunnar Mæland er at «Folketrygden er selve juvelen i velferdsstaten», men at den står under press. Kritikere mener trygdeordningene er for sjenerøse, at ordningene vil bli for dyre i framtida og at det kreves innstramminger. Med sin lange erfaring som sosialmedisiner og rådgivende lege i NAV har Mæland følt at debatten ikke har ytt det omfattende og viktige emnet full rettferdighet. Derfor boken.

Boken gir en god historisk innføring i norske velferdsordninger fra slutten av 1800-tallet, særlig fra innføringen av Folketrygden i 1966 og fram til i dag. Trygdesystemet er komplisert med omskiftelige ordninger for de som faller utenfor. Mæland formidler dette på en oversiktlig måte. Med sin erfaring og personlige overbevisning drøftes konsekvenser, styrker og svakheter ved ulike syke- og uføreordninger, fra individ til samfunn. Også dagens ordninger.

Sentralt i boken er diskusjonene av de mange forhold som påvirker sykefravær og uføretrygding, som diagnoser, kjønn, utdanning, arbeidsforhold, fysiske og psykososiale faktorer. Mer interessant er den betydelige kraften som ligger i mer strukturelle forhold, som økonomiske konjunkturer, det moderne arbeidslivs premisser, nye lover, regler og rutiner for sykmeldere og velferdsforvaltningen. Her diskuterer Mæland effekten av de ulike påvirkningsfaktorene inngående og med god innsikt og støtte i utredninger og vitenskapelige studier.

Arbeidslinjen (alle mann i arbeid) har vært sentral i norsk politikk og fagbevegelse ut fra argumentet at dess flere som betaler inn i form av skatter og avgifter, dess bedre er grunnlaget for å opprettholde velferdsstaten. Arbeidslinjen har utløst mange arbeidsrettede tiltak, som også omtales i boken (eks. arbeidsrettet rehabilitering, gradert sykemelding, raskere tilbake, osv.), men ifølge boken uten overbevisende effekter på langvarig fravær eller at tiltakene forhindrer at folk faller ut av arbeidslivet.

Kritiske blikk settes på den sentrale rollen som sykdom og legens diagnose har for økonomisk understøttelse ved nedsatt arbeidsevne i Norge. Her skiller det norske trygdesystemet seg fra de fleste andre land som legger mer vekt på en sterkere kobling mellom velferdsforvaltningen (NAV) og arbeidslivet. I fastlegenes erklæringer vektlegges sykdommen. Det viser seg å bli førende også for saksbehandlere i NAV. Arbeidsevnevurdering har dårlige kår, hvor fastlegene mangler kunnskap og NAV kommer for sent inn, eller treffer ikke godt nok med sine arbeidsrettede tiltak. «Norges medikaliserte velferdslinje bidrar dessverre til at mange blir mer opptatt av hva de ikke makter, enn hva de kan få til.»

I motsetning til hva mange hevder, dokumenteres det at sykefraværet i Norge har vært stabilt gjennom mange år. Når det varierer, peker Mæland på en rekke andre kilder enn folks sviktende holdninger for arbeid eller dårligere helse som årsak. Sykefravær under tre-fire måneder betraktes som verken for stort eller problematisk. Mæland er mer opptatt av de unge som ikke kommer seg inn i arbeidslivet og voksne med langvarig sykefravær, hvor nåværende velferdsordninger og tiltak er mangelfulle, dårlig koordinert eller settes for sent inn. Boken argumenterer for et mulighetsrom på mellom fire-seks måneders sykemelding som er reelt og bør utnyttes bedre. Her framsetter Mæland i siste kapittel en ny modell for å regulere ansvaret mellom lege, NAV og arbeidsgiver i oppfølging av den sykemeldte.

Boken kunne vært enda bedre på å underbygge påstander med referanser. Sykdomsgrupper og individuelle risikofaktorer for syke- og uføretrygding finnes nok mer inngående presentert i andre kilder. En stor og utfordrende pasientgruppe i helsevesenet er de som går hyppig inn og ut av trygdeordninger som sykefravær, men omtales ikke særskilt. Mer filosofiske betraktninger av arbeid, liv og helse blir litt overfladisk og kunne vært utelatt. Boken er likevel absolutt å anbefale for alle som er opptatt av velferdsstatens framtid og et inkluderende arbeidsliv, tross sykdom. Og for de som arbeider med sykmeldte, er sykemelder eller jobber i bedriftshelsetjenesten. Jeg har hatt stor glede av å lese boken.

Ottar Vasseljen

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten