Taylor et al.

Potential and Possibility: Rehabilitation at end of life. Physiotherapy in Palliative care

Av J. Taylor, P. Nieland, R. Simander

Forlag: Elsevier. Urban & Fischer

Sider: 189

ISBN: 978-0-7020-5027-5

Bokanmeldelse

Kun på nett.

Fagbok om fysioterapi i palliasjon

Dette er første fagbok om fysioterapi i palliasjon, selv om det tidligere har vært skrevet enkeltkapitler om fysioterapi i bøker om palliasjon, både i Oxford Textbook of Palliative Medicine (Doyle 2010) og i Palliasjon: nordisk lærebok (Kaasa 2008). Ifølge redaktørene av boken, ble tanken på en slik bok født etter et inspirerende ”physiotherapy  pre-meeting”  i tilknytning til European  Association of Palliative Care (EAPC) konferansen  i  Wien i 2009. Dette  møtet  var et resultat av et gryende internasjonalt fysioterapisamarbeid som startet noen år tidligere og som også førte  til opprettelse av EAPC Physiotherapy Task Force. De tre redaktørene er alle med i denne gruppen og har også vært sentrale aktører i utviklingen av fysioterapiens rolle i palliasjon i sine respektive land; henholdsvis Storbritannia, Østerrike og Tyskland.  Redaktørene har invitert fysioterapeuter og andre fagpersoner som er spesialister i det palliative feltet fra hele Europa som bidragsytere til denne boken, og de får på denne måten samlet kunnskap og erfaringer fra ulike land og ulike miljø. Boken har et helhetlig perspektiv og rommer mange aspekter knyttet til fysioterapi i den palliative fasen. Den har som mål å bidra til å styrke og viderutvikle fysioterapi i palliasjon og til å stimulere til debatt, refleksjon  og nytenkning.  Boken henvender seg i første rekke til fysioterapeuter som  jobber med pasienter i palliativ fase, men kunnskapen er ifølge redaktørene overførbar og relevant for de fleste spesialiteter og på alle nivå i helsevesenet.

Innhold

Boken har et vidt spekter av tema presentert i et tilgjengelig og brukervennlig format og med utsrakt bruk av kasuistikker. Boken inneholder  5 hovedkapitler.

Kapittel 1 er et innledende kapittel som tar for seg ulike tema knyttet til palliasjon; bl.a. definisjon og utvkling av palliasjon, ulike spørsmål knyttet til fysioterapeutens rolle og funksjon, fysioterapeuters utdanningsmuligheter, rehabiliteringsperspektivet i palliasjon, målsetting og teamarbeid, samt et avsnitt om pasientperspektivet.

Kapittel 2 ”Fysioterapi og medisinske aspekter” er bokens hovedkapittel og omhandler  fysioterapi ved ulike symptomer som smerte, respirasjonssymptomer, lymfødem, fatigue og svakhet, angst og demens. Her er også avsnitt om palliasjon for barn og om fysioterapi i terminal fase. Hvert tema har ”case studies”, røde ”caution”-bokser  og grønne ”guidance”-bokser. Temaene er grundig behandlet og gir konkret og matnyttig kunnskap og veiledning.

Kapittel 3 tar opp psykososiale aspekter. Kapitlet gir en praktisk og god innføring i grunnleggende prinsipper og konkrete metoder for å fremme en god kommunikasjon og et avsnitt som gir veiledning i forståelse og håndtering av de sterke følelser som pasienter i en palliativ fase kan ha.

Kapittel 4 omhandler etiske, eksistensielle og kulturelle aspekter og tar opp sentrale temaer knyttet til den palliative fasen. Disse temaene er også illustrert ved hjelp av kasuistikker.

Boken avsluttes med kapittel 5 ”Egenomsorg for fysioterapeuter”. Dette kapitlet gir hjelp til å gjenkjenne egen belastning og råd for å ivareta ens egen psykiske helse, blant annet ved å finne den rette balansen mellom distanse og nærhet i pasient-terapeut-relasjonen.   

Anbefaling

Dette er en høyst etterlengtet og relevant bok for oss som jobber med pasienter i en palliativ fase. Det er nyttig å få kunnskap og erfaring fra kolleger med lang erfaring i dette feltet. Boken gir konkret og god fysioterapifaglig kunnskap i tillegg til mye stoff til refleksjon og ettertanke. Det er en styrke at boken tar opp et så bredt spekter av tema knyttet til det å møte pasienter i en palliativ fase.  Det tydelige rehabiliteringsperspektivet gjør at boken er relevant også i tidlig sykdomsforløp og for mange pasientgrupper. De ulike temaene er grundig behandlet og så langt som mulig kunnskapsbasert. Den helhetlige tilnærmingen boken har, med fokus på kommunikasjon og etiske, eksistensielle og sosiale aspekter, gjør den aktuell for fysioterapeuter i mange settinger. Stoffet er presentert på en relativt lettfattelig og oversiktlig måte, og bruk av kasuistikker og bokser gjør stoffet lett tilgjengelig. Den engelske utgaven har et ikke alt for komplisert språk, selv om undertegnede av og til måtte bruke ordbok. Boken er også utgitt på tysk og kan fås som e-bok.

Jeg anbefaler denne boken for alle som jobber med livstruende sykdom, ikke bare på palliative enheter, men i ulike settinger hvor en møter pasienter i ulike faser og aldre og med ulike diagnoser.

Tone-Lise Frantzen, spesialist i onkologisk fysioterapi, ansatt ved Sunniva senter/Rehabiliteringstjenester ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen og ved Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten