Pasientopplæring

Pasientopplæring

Av Egon H. Vifladt, Liv Hopen

Forlag: Kolofon forlag

Sider: 280

ISBN: 978-82-300-1016 –7

Bokanmeldelse

Kun på nett.

Erfaringsutveksling om sykdom

Hvordan kan pasienter, pårørende og helsepersonell utveksle erfaringer og kunnskap om kronisk sykdom og bli sett som likeverdige deltakere i en dialog til gjensidig berikelse? Norge har lovfestet plikten til pasientopplæring gjennom LMS (Lærings- og mestringssenter). Disse er opprettet over hele landet og tanken bak disse er at pasienter og pårørende gjennom mer kunnskap bedre skal kunne takle utfordringene med en kronisk sykdom. Forfatterne tar opp en rekke spørsmål knyttet til det å være syk, å takle sykdommen og hvordan helsepersonell bør møte de syke. En ydmykhet er på sin plass. Pasienten og terapeuten sitter på hver sin kunnskap om sykdommen.                   

Egon H. Vifladt har lang erfaring som fagbokforfatter og holder kurs i helsepedagogikk rundt i landet. Liv Hopen er opprinnelig ergoterapeut. Hun var den første leder for Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom og har vært en sentral pådriver for de 36 første Lærings- og mestringsentrene i Norge.                      

Å behandle sykdom er ikke det samme som å behandle syke mennesker. Gjennom studiet lærer helsepersonell å behandle sykdommen, men ved kun å behandle sykdommen og ikke se individet kan hun/han bli redusert til et objekt. Når pasienten legges inn på sykehus, får sykehusklær på seg og underlegges sykehusets faste rutiner, risikerer han/henne å bli redusert til et tilfelle. Helsepersonell kan gjennom sin ekspertrolle i verste fall hindre pasienten i å komme til orde og dermed blir han/henne umyndiggjort og passivisert. Forfatterne av boken er opptatt av at pasientene skal være mest mulig aktive i forhold til egen sykdom og unngå å bli unødig hjelpetrengende. Det å leve med kronisk sykdom er vanskelig både for den syke og de pårørende. Dette har LMS tatt inn over seg og  kursene er åpne for både pårørende og pasienter. Ordet bruker er en samlebetegnelse for  både pårørende og pasienter.

LMS knytter til seg erfarne brukere som deltar sammen med helsepersonell på kursene. Kravet til erfarne brukere er at de selv skal ha hatt sykdommen eller være nære pårørende. De skal kjenne andre som har sykdommen og være klar over at andre kan oppleve sykdommen annerledes. De må ha bearbeidet egne erfaringer og takle disse rimelig bra. Erfarne brukerne har gjort mange viktige erfaringer gjennom å leve med sykdommen. Disse kan så formidles videre til både brukere og helsepersonell. Forfatterne viser til et viktig skille mellom informasjon og kunnskap. En pasient kan gjengi det som ble sagt, men trenger ikke å ha forstått innholdet. Kunnskap oppnås gjennom erfaring og forståelse. Forfatterne kommer med flere praktiske råd til forberedelse og gjennomføring av kurs for kronikere.

Boken vil være nyttig for fysioterapeuter. Den kan hjelpe oss å åpne blikket for pasientens perspektiv gjennom mange eksempler i boken. Mange av oss arbeider med kronikere. Det er viktig å ta utgangspunkt i pasientens ståsted. Dette krever, i følge forfatterne, at helsepersonell også må utvikle ferdigheter som pedagog. Gjennom terapeutens tilnærming skal få pasienten få tak i egne ressurser og utvikle kunnskap til bedre å kunne takle egen sykdom. Et fullverdig liv er ikke betinget av fraværet av sykdom. Noen klarer seg svært godt til tross for fysiske handikap og har en meningsfylt tilværelse. Det har blant annet med livsinnstillingen å gjøre. Forfatterne er opptatt av at pasientene får en realistisk innstilling til hva helsepersonell kan gjøre for dem, og hvilke utfordringer de må takle selv. Boken har mange kloke ord i denne sammenheng, ikke minst gjennom velvalgte sitater fra andre forfattere. Spredd ut gjennom hele boken er det også mange fine og tankefulle dikt å glede seg over. Boken anbefales. Den er lettlest. Til tross for 280 sider er teksten luftig med stor god skrift og mange avsnitt som deler opp teksten.                                                                                           

Bak i boken finnes en nyttig liste over  internettadresser relatert til brukerorganisasjoner, helsevesen, opplysninger om sykdom, pasientrettigheter og mye annet. Det eneste jeg savner er en stikkordliste over sentrale begreper som anvendes. 

Einar Hafsahl, Fysioterapeut Sandnes

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten