Nevropsykiatri. Metoder og kliniske perspektiver

Nevropsykiatri. Metoder og kliniske perspektiver

Av Leif Gjerstad, Stein Andersson, Tormod Fladby

Forlag: Gyldendal Akademisk

Sider: 225

ISBN: 978-82-05-41214-9

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 2/2013

Nevropsykiatri-oppdatering i et et fagfelt med mye ny kunnskap

Moderne nevrovitenskap har hatt en banebrytende utvikling. Kunnskap fra dette fagfeltet  har medført  ny forståelse og praksis innen nevrologi, nevropsykologi og psykiatri.  I ti år har Norsk Forum for Nevropsykiatri  vært en faglig møteplass for disse ulike faglige disipliner. Det er gledelig at denne aktiviteten nå har nedfelt seg i en bok som kan nå bredere ut.

Redaktørene har samlet kapitler fra sentrale klinikere og forskere på hver sine spesialområder innenfor dette ekspanderende og for mange uoversiktlige fagfeltet.

Boken er tiltalende, godt organisert og gir en oversikt over en del sentrale emner. Forfatterne har betydelig spisskompetanse og de presenterer  status på feltet  og  den kliniske betydningen av de nyere undersøkelsesmetodene og forskningen.  Boken virker pedagogisk og lettlest, selv om den omhandler til dels ganske komplisert stoff. For en del av kapitlene bør nok leseren ha en del forkunnskaper for å kunne få et godt utbytte. Et gunstig pedagogisk grep er en kort oppsummering av innholdet i det enkelte kapittel i starten og på slutten av kapitlet. Kapitlene kan gjerne leses uavhengig av hverandre, slik at leseren kan velge å orientere seg etter eget behov og interesse.

Dette ikke en tradisjonell lærebok, men en bok med fokus på en del nye metoder og perspektiver som gir et nødvendig og nytt utgangspunkt for forståelse og arbeid med mange pasientgrupper. Boken gir en god innføring i nyere billeddannende metoder som MRI  og f-MRI  og PET.  Det blir orientert om nytte og indikasjoner for slike undersøkelser, samt potensielle kliniske utviklingsområder for metodene. Flere kapitler omhandler sentral kunnskap om nettverksfunksjoner og plastisitet herunder hippocampusfunksjonen, dopaminsystemet og eksekutive funksjoner. Dette gir en god bakgrunn for det videre innholdet  i boken, selv om enkelte av disse kapitlene virker unødig detaljerte for forståelse og klinisk praksis. Det sentrale kapitlet om eksekutiv kontroll  kunne imidlertid med fordel vært gitt mer plass. Det blir pekt på at eksekutive dysfunksjoner kjennetegner en rekke nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser, noe som godt legitimerer å gi dette temaet større plass. 

Boken omhandler videre utvalgte problemstillinger og temaer knyttet til et utvalg av nevropsykiatriske tilstandsbilder.  Av de nevropsykiatriske utviklingsforstyrrelser er det autismespekterforstyrrelsene og ADHD som er valgt ut.

Boken forutsetter basiskunnskap om de ulike tilstandsbildene- her er fokuset de nevropsykiatriske aspektene med  ”siste nytt” i forståelse og behandling  på disse områdene.  Det blir presentert forskning på kognitiv trening ved schizofreni. I kapitlet om Alzheimer sykdom er mulighetene for tidlig diagnostikk et hovedfokus. I kapitlet om Parkinsons sykdom utdypes de psykotiske symptomene og betydningen de har for prognose og utfordringene i behandlingsløpet.  Ved MS beskrives hvorledes de nevropsykiatriske symptomene påvirker både sykdomsforløpet, livskvaliteten og den sosiale og yrkesmessige fungeringen.  Det blir beskrevet mulige kognitive vansker og  betydningen av kunnskap om den kognitive funksjonsprofilen for målrettet behandling og oppfølging.  Hovedpoengene for klinisk praksis blir hele tiden trukket frem. Likevel kunne det vært flere kliniske eksempler i boken. Det ville underlettet arbeidet hos leserne fra de kliniske miljøene med å integrere den nye kunnskapen til sin praksis i hverdagen.

For den enkelte pasient  som opplever å utvikle et nevropsykiatrisk tilstandsbilde eller en nevropsykiatrisk utviklingsforstyrrelse er det svært viktig at de blir møtt med god forståelse og en tjeneste som er organisert  ved teamarbeid. Avhengig av den enkeltes vansker kan ulike spesialister trekkes inn, og ofte er fysioterapeuter aktuelle.  I dette arbeidet vil kunnskap fra denne boken være nyttig for mange ulike faggrupper for å forstå og hjelpe dem de møter best mulig. 

 

Anne-Grethe Urnes

Psykologspesialst i nevropsykologi og barn og ungdom. Arbeidssteder: ADHD studien, Oslo Universitetssykehus og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten