Myter om aldring

Myter om aldring

Av Linn-Heidi Lunde

Forlag: Gyldendal Akademisk

Sider: 151

ISBN: 9788205498365

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 6/2017. 

Avliver myter om aldring

Forfatteren vil avkrefte ensartede forestillinger om eldre. Disse fortellingene undervurderer de eldre sin funksjon både fysisk og psykisk. Massemedia kan blant annet være ansvarlig for at fordommer om eldre sprer seg ved at de bringer reportasjer om eldre der fokus er på ensomhet, forfall og skrøpelighet. Boken omtaler flere eksempler på en slik mediadekning.

Linn-Heidi Lund er spesialist i klinisk eldrepsykologi. Hun jobber som forsker og psykologspesialist ved Haukeland sykehus. I tillegg er hun tilknyttet Universitetet i Bergen og NTNU i Gjøvik som førsteamanuesis.

Forfatteren definerer hva som ligger i begrepene myte/stereotypi; uttrykk som benyttes om hverandre. Hun utdyper hva som kjennetegner aldersstereotypier. Lund er opptatt av at aldring i «moderne tid» er annerledes enn tidligere. Flere eldre har høyere utdannelse enn tidligere, og levemåter/livsførsel har endret seg betydelig blant eldre.

Forfatteren tar for seg de enkelte mytene, som baserer seg på en forståelse av eldre som en ensartet gruppe.

Myte en: Eldre forfaller og blir skrøpelige. Å bli eldre innebærer ikke nødvendigvis forfall og skrøpelighet. Hun tar for seg normale fysiske endringer/svekkelser som følge av aldring, men samtidig holder hun frem hvor godt mulig det er for eldre mennesker å holde seg fysisk aktive i høy alder og på en bemerkelsesverdig måte.

Myte to: Eldre har svekket kognitiv funksjon. Her skriver forfatteren godt om ulike typer hukommelse. Noen typer bedres med årene, mens andre svekkes. Likevel er ikke dette til hinder for at eldre kan fungere godt, f.eks. i arbeid i høy alder. Det interessante her er at hjernen er plastisk og kan forandres gjennom hele livet ved mental stimulering. Dette innebærer at trening av kognitiv funksjon bør være like selvfølgelig som trening av kroppen. Erfaring, som kommer med økende alder, er viktig i arbeidslivet.

Myte tre: Ensomhet er mer utbredt blant eldre enn hos yngre. Dette er det ikke dekning for gjennom undersøkelser av eldres livsfunksjon. Eldre i dag har i stor grad kontakt med barn og barnebarn.

Myte fire: Eldre har svekket motivasjon og omstillingsevne. Forfatteren viser til undersøkelser som avkrefter dette. Denne vrangforestillingen ligger ofte til grunn for at eldre arbeidssøkende blir avvist som følge av kronologisk alder.

Myte fem: Eldre har svekkede kreative evner. Det store antallet kunstnere som er i virksomhet langt over pensjonsalder gjør skam på slike påstander. Enkelte forfattere, skuespillere og billedkunstnere kan utøve stor kunstpraksis helt til de dør i høy alder. De slutter aldri å være kreative. Mange mennesker viser en forbløffende høy kreativitet i høy alder.

Forfatteren har også med nyttige kommentarer om eldre og medisiner. Et overforbruk av medisiner kan svekke både den fysiske og mentale helse. Lege Pernille Bruusgaard gir gode eksempler på hvordan eldres funksjon kan bedres ved at medisiner seponeres hos sykehjemspasienter (1).

Forfatteren hevder at myter om eldre og alderdom kan ramme de eldre selv hvis de tar for gitt at disse negative endringene vil skje, og at de dermed gir opp. Mytene kan således bli en selvoppfyllende profeti.

Boken har nyttige oppsummerende avsnitt til slutt i hvert kapitel. Forfatteren har gjort god bruk av dokumentasjon fra andre forfattere og undersøkelser som er gjort på eldre. Boken er lettlest, og gir grunn til ettertanke og ikke minst til kritisk tenkning når vi leser eller hører om eldre som gruppe. Min erfaring er at mange eldre har et potensiale i fysioterapi og at kronologisk alder ikke nødvendigvis er en sperre for at gode kroppslige endringer kan skje.  

1)  NRK. Dagsnytt 18 den 10.02.2017.

Einar Hafsahl, spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten