Lev godt med sykdom

Lev godt med sykdom

Av Elin Fjerstad, torkil berge

Forlag: Gyldendal Norsk forlag

Sider: 200

ISBN: 978-82-05-49150-2

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 1/2018. 

Å tåle sykdom og ta vare på livet 

Langvarig sykdom påvirker den enkeltes dagligliv i varierende grad. Denne påvirkningen avhenger av flere faktorer enn den patofysiologiske prosessen. Denne boka tar utgangspunkt i en biopsykososial forståelse av sykdom.  Forfatterne sorterer de ulike elementene i kropp, følelser, tanker og handlinger som påvirker hverandre i et komplisert og sammensatt samspill med omgivelsene. 

Forfatterne er begge psykologer med solid arbeidserfaring fra Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet sykehus. De henvender seg til personer med ulike former for langvarig sykdom. I forståelig språkdrakt beskriver de hvordan man ved hjelp av kognitive verktøy og mentale strategier kan hjelpe seg selv til en bedre hverdag.  

Tankens makt og følelsenes kraft

Dette er ingen lettvint oppskrift på det gode liv. Forfatterne setter søkelys på vanskelige følelser knyttet til sykdom og gir rom for variasjon i hvordan den enkelte håndterer disse følelsene. De formidler likevel, gjennom eksempler og litteraturreferanser, tro på at det er mulig å endre tankesett og adferd slik at angst, fortvilelse, sinne, skam og avmakt ikke tar overhånd. Bevisstgjøring og erkjennelse av egne følelser sammen med fokus på muligheter og begrensninger er sentralt. Forfatterne ivaretar i så måte den vanskelige balansen mellom aksept og støtte på den ene siden, og den enkeltes ansvar for eget liv på den andre siden.  

Brukernes stemme

En styrke ved boka er at den bygger på de tre elementene i kunnskapsbasert praksis: Vitenskapelig dokumentasjon, faglig ekspertise og brukererfaring. Brukerperspektivet løftes frem gjennom de mange fortellinger om dagliglivets utfordringer fra personer med ulike diagnoser.  Forfatterne selv lever med kronisk sykdom og belyser temaene med sine personlige erfaringer. Dette gir boka ytterligere legitimitet. Måten de bruker eksempler fra egne liv illustrerer også betydningen av åpenhet overfor omgivelsene. 

«Også mestringsmusklene trenger restitusjon»

Et forfriskende innslag er skråblikk på egen skriveaktivitet i form av korte referat av samtaler mellom forfatterne, der de ikke uten selvironi filosoferer over sin rolle som rådgivere. Slik formidler forfatterne ydmykhet og respekt overfor utfordringene det innebærer å ha kronisk sykdom, og viser forståelse for at det er krevende å ta i bruk nye strategier for mestring.  

Hvilken nytte har boka for fysioterapeuter? 

Noen av temaene i boka vil være godt kjent for fysioterapeuter.  Vi vet at måten den enkelte håndterer sin sykdom på har stor betydning for utfallet, og er opplært til å fremme aktiv mestring gjennom fysisk aktivitet og trening. Boka har likevel gitt meg utvidet perspektiv på hvordan sykdomsmanifestasjoner griper inn i den enkeltes hverdag på ulike områder. Slik forståelse har betydning for utvikling av kommunikasjonsferdigheter i møte med pasienter med langvarig sykdom. 

For målgruppen er dette en nyttig bok. Mange vil likevel trenge hjelp og støtte til å tilpasse sin hverdag til kronisk sykdom.  Her kan vi som fysioterapeuter bidra, og boka kan gi oss mange gode innspill i så måte. 

Kirsten Jemtland Enger, spesialist i revmatologisk fysioterapi, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten