Tjora_Kvalitative_forsknmetoder

Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utgave

Av Aksel Tjora

Forlag: Gyldendal Akademisk

Sider: 246

ISBN: 978-82-05-42549-1

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 1/2013

Praktisk innføring i kvalitative forskningsmetoder

Aksel Tjora er professor i sosiologi med bred forskningsbakgrunn som også inkluderer helsefeltet. Han er en erfaren veileder og metodeformidler og presenterer her en ny utgave av sin innføringsbok om kvalitative forskningsmetoder. Boka er skrevet for studenter og forskere, først og fremst innen samfunnsfagene, men også med en bredere målgruppe for øyet.

Gjennom sju kapitler omtaler Tjora de kvalitative forskningsmetoders egenart, ulike metoder for datainnsamling (observasjon, intervju, dokumentstudier), analyse, formidling og kvalitetskriterier. Boka har et empirisk tyngdepunkt og er skrevet i en pragmatisk og lett tilgjengelig stil. Eksempler fra ulike konkrete forskningsprosjekter illustrerer poengene som skal formidles. Forfatteren legger vekt på å formidle et kreativt mangfold og er velsignet fri for dogmatiske anvisninger. Mange relevante teoretiske perspektiver berøres underveis, om enn ikke i dybden. Dette stemmer godt overens med Tjoras ambisjon om å vise at denne metodetradisjonen må forvaltes fleksibelt, med et skarpt sideblikk til den konteksten som skal utforskes og de rammebetingelser som foreligger.

Forfatteren argumenterer godt for at observasjonsstudier bør løftes bedre fram og gir en god presentasjon av prinsipper og prosedyrer. I analysekapittelet presenterer han Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) – et litt uklart navn på en forøvrig utmerket generisk sammenstilling av framgangsmåte for systematisk analyse med vekt på begrepsutvikling og generaliserbarhet. Jeg synes dette er de to beste kapitlene. Jeg liker også å lese om fokuserte intervjuer, som ikke er fokusgrupper men korte individualintervjuer med tydelig tematisk fokus. Boka er litt ujevn - omtalen av formidling og kvalitet har etter min vurdering endel begrensninger og kunne gjerne vært mer utdypet, når det gjelder skriveprosessen og spesielt angående refleksivitet.

Noe disiplinspesifikk tilpasning av forskningsmetode vil alltid være nødvendig, fordi faglige idealer og publiseringstradisjoner er forskjellige og fordi kunnskapen skal anvendes for ulike formål. Også for en leser med helsefaglig bakgrunn gir denne boka mye nyttig innføringskunnskap, selv om de fagspesifikke utfordringene her i hovedsak forholder seg til samfunnsvitenskapene. Jeg synes Tjoras anbefalinger om tilpasning til medisinske forskningstradisjoner er unødig defensive og inviterer til metodologiske kompromisser som ikke vil styrke den vitenskapelige kvaliteten av kvalitative studier i helsefagene. Dette understreker betydningen av en grundig gjennomgang av kvalitetskriterier og deres underliggende normer og verdier. Med dette forbehold blir min konklusjon at Tjoras metodebok har god brukbarhet for et flerfaglig publikum. 

Kirsti Malterud

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni helse/Uni Research 

[Mulige interessekonflikter: Anmelderen har selv publisert en metodebok innen samme felt]

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten