Staff_Nordahl

Når plager blir sykdom:
Kognitiv behandling av sammensatte lidelser, 2. utgave

Av Hans M. Nordahl, Peer H. Staff

Forlag: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

Sider: 184

ISBN: 9788276349597

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 10/2012

En noe lettvint tilnærming til muskel- og skjelettplager

Symptomrettet behandling av muskel- og skjelettplager dominerer, etter forfatternes syn, mye av helsevesenet. Som behandling argumenter de for bruk av kognitiv terapi til pasienter med slike plager. Gjennom en beskrivelse av en kognitiv tilnærming, ender forfatterne opp med hvordan metoden kan anvendes på muskel- og skjelettplager.

Peer H. Staff er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han har jobbet innen blant annet sykehus og forsikring og har vært medforfatter i en rekke bøker. Hans M. Nordahl er spesialist i klinisk psykologi og er professor ved Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim. Han har hatt en ledende rolle innen kognitive behandlingsformer i Norge.

Plager fra muskel- og skjelettsystemet og lettere mentale lidelser omtales her som sammensatte lidelser. Det er ingen diagnose, men en betegnelse for å vise at plagene er av sammensatt natur med hensyn til tilstand, situasjon og årsaksforhold. Plagene omtales som subjektive fordi ingen objektive funn kan knyttes til tilstanden. Forfatterne mener dessuten at plager ikke er så alvorlig som sykdom. Sykdom har også en klar og entydig diagnose.

Staff og Nordahl er kritiske til hvordan helsevesenet håndterer denne type plager. De påpeker at fastlegene ofte baserer sin sykemelding på pasientenes egne utsagn om plager, og dette uten videre klinisk undersøkelse. Unødig henvisning til undersøkelser og symptomrettet behandling, deriblant nevnes fysikalsk behandling, bidrar til at pasientene blir holdt fast i sykerollen. Brukes det mer penger på helse, bidrar det til at befolkningen føler seg mer syke hevder de. Omkostningene med sykemelding og uførhet ved sammensatte plager har økt over tid. Disse forhold omtales og debatteres i boken, og det er viktige problemstillinger.

Hvordan vil så forfatterne behandle sammensatte lidelser? Den medisinske undersøkelsen er beskrevet med få sider. Alvorlige tilstander og diagnoser skal utelukkes. Nevrologisk undersøkelse er nevnt. Det vises til en isometrisk test, observasjon av pusten, identifikasjon av smertefull muskulatur og noen tester på pasientens avspenningsevne. Så snakkes det om kunsten ”å slå av” muskelspenningen. Så hvis intet alvorlig påvises, handler det om å berolige pasienten.

Mye av årsakene til vedlikehold av plagene kan ofte knyttes til pasientenes feilaktige oppfatning og videre håndtering av plagene. En rekke feilforestillinger gjør at pasientene blir værende i sin tilstand. Denne feilaktige forståelse hos pasientene må så terapeuten få tak i og hjelpe til å korrigere. Dette skjer gjennom en ”Sokratisk utspørring”. Metoden skal hjelpe pasienten til skille mellom tanker og fakta. Gjennom videre kognitiv behandling, som omtales grundig i denne boken, skal pasientene bli i stand til å endre sine holdninger og dermed velge en aktiv strategi for å bli bedre. En tidlig intervensjon er nødvendig for å unngå unødig behandling.

Psykologenes inntog i behandling av muskel- og skjelettplager er kommet for å bli, men kan deres innflytelse bli for stor? Fysioterapeuter har et godt alternativ i oppfølgingen av denne type vanskelige plager, eventuelt i samarbeid med andre yrkesgrupper. Mitt inntrykk er at betydningen av en grundig klinisk undersøkelse og en videre oppfølging av disse funn er undervurdert i denne boken. Tilstander som beskrives som diffuse plager, har sine klare kliniske funn. Dette kommer klart frem gjennom en psykomotorisk undersøkelse. Sykdom er ikke bare hva prøver viser! Kanskje bør legene som muligens ikke tar seg nok tid til klinisk undersøke, henvise til en fysioterapeut for vurdering av funksjonsnivå og forslag til videre tiltak?

Fysioterapeuter er kompetente til å vurdere sammenhengen mellom plager og kliniske funn, mulige årsaker til plagene og samtale med pasienten om hva de kan foreta seg for å bli bedre. Feilaktige forestillinger om helseplager er viktig å ta tak i. Her har forfatterne gode poeng som illustreres godt. Debatten rundt denne typen helseplager og en mulig overbehandling er en viktig diskusjon å ta og her er boken et bidrag. Kognitiv terapi har vist en fremgang som en terapeutisk metode, og det er viktig med en forståelse av metoden. Boken er lettlest og synes å være en god innføring i kognitiv behandling av den type plager.

Einar Hafsahl

Fysioterapeut

Sandnes

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten