Fysisk aktivitet og trening for eldre

Fysisk aktivitet og trening for eldre: Betydning av fysisk kapasitet og funksjon

Av Birgitta Langhammer, Hilde Lohne-Seiler

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Sider: 198

ISBN: 978-82-02-58716-1

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten 1/2019. 

Klinikknær bok om trening for eldre 

Forfatterne Lohne-Seiler og Langhammer er å regne som guruer innen feltet eldre og trening. Lohne-Seiler er førsteamanuensis ved Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved universitetet i Agder. Hun har blant annet en ph.d. på fysisk aktivitet og fysisk form hos eldre, og disputerte ved Norges Idrettshøyskole i 2016. Langhammer er professor i fysioterapi ved OsloMet, med spesialisering innen nevrologisk rehabilitering for voksne og eldre. Hun har bred erfaring innen klinikken, som underviser og som forsker innenfor fagfeltet.

Dette er en revidert utgave av boken som først ble utgitt i 2011. Boken består av 12 kapitler, hvor de to siste kapitlene er nye i denne reviderte utgaven. Den er oversiktlig og systematisk oppbygd med en grundig innholdsfortegnelse. Boken rommer et vidt tema med sine knappe 200 sider. Underkapitlene er dermed korte og gir oversikt, men gir ingen dypdykk på temaene. Kapitlene avsluttes med omfattende og oppdaterte referanselister.

Boken innledes med ulike teoretiske modeller for aldringsprosessen, historisk utvikling og befolkningssammensetning. Den demografiske sammensetningen i befolkningen er i endring, og den såkalte eldrebølgen er i ferd med å innta samfunnet. Det er delte meninger om hvorvidt vi skal frykte denne bølgen, men en ting som er sikkert er at en stadig større andel av befolkningen eldes. En annen ting som er sikkert er at vi beveger oss langt mindre enn det som er anbefalt. Det er ingen tvil om at vi fysioterapeuter har en viktig oppgave foran oss med tanke på å forebygge funksjonsfall og motivere til økt aktivitet.

Synet på aldring har endret seg, og vi har heldigvis for lengst skrinlagt myter om at trening for eldre bør foregå i rolige former og på lav intensitet. I boken presenteres oppdatert kunnskap om betydning og effekt av fysisk aktivitet og trening for eldre. Nasjonale kartleggingsstudier viser altså at vi er for lite aktive sammenlignet med hva som anbefales, og vi har blitt mindre aktive de siste 20 årene. Dette gjelder særlig for de eldre. Det er essensielt for oss å kunne noe om hvordan man kan tilrettelegge for fysisk aktivitet. I boken er det et eget kapittel som belyser dette. Her gis også konkrete eksempler på treningsprogrammer for eldre som kan anvendes i praksis. Kapittelet er også illustrert med bilder av hvordan ulike øvelser og tiltak kan gjennomføres.

Det anbefales å bruke standardiserte tester for å kartlegge funksjon og evaluere effekt av trening. Forfatteren presenterer ulike tester for å måle fysisk form og fysisk funksjon i relasjon til ICF-klassifikasjon. Det er viktig å være bevisst hva man ønsker å teste, i hvilken hensikt og hvordan man legger til rette for testsituasjonen. Dette gir boken en fin innføring i.

De to nye kapitlene om motivasjon og ernæring tilfører boken viktige elementer. Motivasjon for fysisk aktivitet er viktig for å motvirke de negative konsekvensene av inaktivitet uansett alder. For eldre er en viktig motivasjonsfaktor å velge ut fra egne behov og ønsker. Det er kanskje ikke konkurransen eller det fysiske miljøet som vekker interessen, men mer opplevelsen av treningsglede i settinger som oppleves trygge. Dette er det viktig å ta med seg i planlegging av trening for eldre personer.

I de senere år har det blitt mer fokus på ernæring for eldre med tanke på trening. Studier har vist at særlig for eldre med geriatriske problemstillinger er det viktig å implementere kostholdsråd i sammenheng med treningsråd. Det er i studier vist både hos spreke og skrøpelige eldre at implementering av kombinert trening- og kostplan gir bedre utbytte enn trening alene. I boken presenteres kost- og ernæringsråd tilpasset eldre relatert til trening og aktivitet.

Boken innfrir. Den gir en god og oversiktlig innføring i temaet eldre og trening. En styrke ved boken er at den oppleves klinikknær og presenterer kunnskap og eksempler som kan anvendes i praksis. Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen fysioterapi, ergoterapi og idrett, samt videreutdanninger innen for disse fagene. Jeg anbefaler også fysioterapeuter som jobber med eldre og trening å lese boken.

Mari Mette Brun, spesialfysioterapeut ved Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten