Fysioterapi for de minste barna

Fysioterapi for de minste barna

Av Aakvik Skår S, Sunde BS

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag

Sider: 175

ISBN: 978-82-05-51095-1

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten 7/2019. 

Synliggjør taus kunnskap

Boken «Fysioterapi for de minste barna» er fra forfatterne sin side ment som en praksisbok for barnefysioterapeuter som møter de minste barna. Boken er delt inn i to deler der første del beskriver hovedtrekkene i normal bevegelsesutvikling hos barn fra 0 til 14 måneder. Observasjoner beskrives i ulike utgangsposisjoner, der understøttelsesflate, støttepunkter og bevegelsesmønsteret blir beskrevet detaljert. I tillegg er det fotografier av babyer som illustrerer dette.  Teorigrunnlaget tar utgangspunkt i dynamiske systemteorier, og derfor er det nøyaktige beskrivelser av postural kontroll og balanse.

Gaute Even Vigesdal har skrevet avslutningen til den første delen, der han skriver om spesifikk fysioterapibehandling av barn. Med dette mener han den terapeutiske håndteringen man utfører på barnet for å påvirke dets spesielle funksjoner relatert til muskel-  og skjelettapparatet. I dette kapittelet gir han leseren noen verktøy for å aktivere barnet gjennom spesifikk håndtering i ulike utgangsstillinger. Dette blir beskrevet og underbygd med fotografier.

Den andre delen av boka beskriver behandlingssituasjoner av fire barn fra ni uker til 21 måneder med ulike funksjonsnedsettelser. Barna følges av ulike fysioterapeuter, og det er de aktuelle fysioterapeuters beskrivelser og betraktninger på behandlingene som kommer fram i denne delen. Rikelig med fotografier og beskrivelser viser hvordan fysioterapeuten, ved å plassere barnet i varierte utgangsstillinger og ved bevisst bruk av egne hender, påvirker barnets mulighet til å endre understøttelsesflaten og aktive støttepunkter som muliggjør oppreising og endret postural kontroll. Videre beskrives veiledning til foreldre, og intensitet på treningen. Avslutningsvis for hvert barn kommer det også en konklusjon og forslag til videre tiltak.

Anne Brit Brodal hadde et innlegg under årsmøteseminaret for barne- og ungdomsfysioterapi i februar, der hun hadde mange gode og positive tilbakeblikk og refleksjoner på faget vårt. Dog henviste hun til artikler innenfor fagfeltet som var trykket i Fysioterapeuten, der hun mener at barnefysioterapien sitt fagspråk har blitt for jålete og abstrahert. Jeg tenkte på hennes ord da jeg leste denne boka, da jeg mener at den ikke inneholder slikt språk. Språket i boken er konkret og praktisk. For eksempel ved at boken er tett med fotografier av hva som blir observert, og tiltak som utføres. Dette fører til at man som leser får et enda tydeligere bilde, og et bedre verktøy til bruk i daglig praksis.

Boken passer dermed godt både for fysioterapeuter som ikke har jobbet med barn, og de som har jobbet med barn lenge. Om man er fersk barnefysioterapeut er boken et fint redskap for å starte å øve seg på observasjoner, både for å lære seg begreper innenfor dynamisk systemteori, og for å videre øve seg på tiltak. Min erfaring er at ferske barnefysioterapeuter starter med å lese om milepælteorier fordi det oppleves som en lett start. Jeg tenker at denne boken er en veldig god erstatning for disse bøkene, og at jeg selv kommer til å tilby nye ansatte eller turnuser i kommunen denne boken, fordi den er bygget på de teorier vi bygger faget vårt på i dag.

Personlig synes jeg denne boken var en veldig god repetisjon på NFF-kurset jeg hadde for noen år siden i «Barn 0-6 år med funksjonsnedsettelse». Etter kurset startet jeg å prøve ut og lære meg de tiltakene jeg lærte meg den gangen. Nå som jeg har lest de så detaljert igjen, gir det godt grunnlag for å reflektere over, og evaluere tiltakene mine.

I mitt arbeid som barnefysioterapeut mener jeg at konkrete målsetninger er viktig. Målene må være funksjonelle, og i samsvar med barnet og foreldrenes behov. Dette tenker jeg ble lite beskrevet i boken. Jeg tenker at spesielt når treningen er så intensiv som beskrevet i denne boken, så må man ha konkrete og målbare mål som kan visualiseres for barn og/eller foreldre. På den måten vil de som skal utføre tiltak i det daglige forstå hensikten med treningen bedre og være mer motiverte. Når det er sagt tenker jeg at tiltakene som er beskrevet i boka kan brukes til å nå spesifikke og funksjonelle mål. Dette mener jeg er noe lesere av boka kan reflektere over.

For å komme tilbake til Brodal sine betraktninger, der hun mener at vi i fagfeltet vårt har gjort knefall for forskning og ikke verdsetter de gode klinikerne blant oss, tenker jeg at denne boka er en hyllest til nettopp dem. Det at det er flere fysioterapeuters refleksjoner og behandlinger som kommer fram i denne boka er en stor styrke, da man får enda rikere beskrivelser av vurderinger og tiltak. Jeg er sikker på at det er mange som meg i vårt langstrakte land, som bruker spesifikke teknikker i ulike utgangsposisjoner og håndterer babyer for å aktivere muskulatur og fremme god motorisk utvikling. Noen er nok mer bevisst på hvorfor man gjør det, mens hos andre sitter kunnskapen mer som «taus kunnskap» i kroppen. Boka er et viktig bidrag for å synliggjøre denne tause kunnskapen, slik at vi som leser kan reflektere over den. Den kan på denne måten føre til økt bevisstgjøring rundt egen praksis, og dermed økt kunnskap. Gode beskrivelser av klinikken fremmer også faget vårt – nettopp fordi faget vårt er klinisk. Derfor kan jeg virkelige anbefale denne boken, og jeg kommer til å ta den i bruk, både som klinisk fysioterapeut og turnusveileder. 

Marjon van Weele, MSc., fysioterapeut, Arendal kommune

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten