Malterud_Fokusgruppe som metode

Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag

Av Kirsti Malterud

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 164

ISBN: 9788215020464

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 8/2012

Matnyttig om fokusgrupper som forskningsmetode

Boken handler om gangen i et forskningsprosjekt hvor fokusgrupper brukes som metode for innsamling av data. Tittelen er etter mitt syn ikke helt treffende fordi den kun peker på metoden fokusgrupper, mens boken også favner hele forskningsprosessen.

Boken er delt inn i 5 hovedkapitler. Den starter med en kort introduksjon til metoden, hvor blant annet vi får vite at fokusgrupper er ”en forskningsmetode der kvalitative data blir samlet inn fra gruppediskusjoner om et tema forskeren vil vite mer om.” I det neste hovedkapittelet gjennomgår forfatteren hvilke forberedelser som bør gjøres før igangsettelse av prosjektet. Vi presenteres for alle elementene i planleggingsprosessen og får mange gode og praktiske tips, fra å huske på om honorar til veileder skal inkluderes i prosjektbudsjett eller dekkes via veileders lønn, til det å bytte batterier på lydopptakeren mellom hvert fokusgruppeintervju. For øvrig fokuseres det på en rekke forhold man som forsker må ta stilling til før igangsetting av forskningsprosjektet. For eksempel hvem som skal inkluderes i gruppen for at diskusjonen i fokusgruppen skal ha mest mulig relevans for problemstillingen. Det redegjøres også for forskningsetiske forhold knyttet til formaliteter som søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Del tre i boken er viet forhold knyttet til gjennomføring av fokusgruppeintervju. Gjennom kapittelet får vi en forståelse av moderators, den som styrer samtalen i gruppeintervjuet, viktige rolle. Moderator styrer både diskusjonen og samhandlingen i gruppen. Det blir også tydelig hvor viktig gruppedeltakernes fortellinger og egne historier er for å få gode data. Igjen er moderators evne til innledningsvis å gi god informasjon og sett rammene for møtet, vider å motivere, akseptere, trekke seg tilbake og være lyttende, viktige elementer i rollen.

Etter innhenting av data, følger bearbeiding, analyse og artikkelskriving. Malterud fører oss raskt gjennom forhold knyttet til transkribering. Det sentrale for meg i dette avsnittet ble viktigheten av kryptering, slik at data forblir utilgjengelige for andre enn forskeren(e). Analysedelen vies heller ikke stor plass. Her henvises det til annen litteratur. Under avsnittet artikkelskriving, gis det blant informasjon om skriveprosessen. Her får vi nyttige tips, som kan være av verdi for de som ønsker å skrive en vitenskapelig artikkel basert på kvalitative data.

Det siste kapittelet løfter blant annet frem hvordan blant annet fokusgrupper også kan danne grunnlag for evaluering og forbedring. 

Forfatteren viser flere steder til eksempler fra egen eller andres forskning. Dette gir boken en levende vinkling. Et forskningsprosjekt om allmennlegers samtaler med sine pasienter om mulige alkoholproblemer, er en gjennomgående referanse og brukes som grunnlag for eksemplifisering gjennom hele boken. Dette er et godt grep som gjør at leseren gis en god mulighet til bedre å forstå diskusjoner og valg som må tas i forskningsprosessen ved bruk av fokusgrupper som metode.

Boken var for meg nyttig lesing. Den gav meg flere tips til elementer i forskningsprosessen og artikkelskriving. I mitt arbeid er bruk av metoden fokusgrupper ikke så aktuelt. Likevel fikk jeg nyttig informasjon som jeg kan ta med meg videre og anvende på nye arenaer. Jeg anbefaler boken særlig for de som har tenkt å bruke fokusgrupper som forskningsmetode, men også for de som vil få ytterliggere innblikk i bruk av kvalitativ forskning. 

May.L.T.Ringvold

Fysioterapeut og høgskolelektor

Høgskolen i Oslo og Akershus 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten