Lerdal_Laering_Mestring

Læring og mestring:
Et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning

Av Anners Lerdal, May Solveig Fagermoen

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag

Sider: 310

ISBN: 9788205399389

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 7/2012

Løsningsorientert bok om kroniske lidelser 

Utfordringer knyttet til å leve med alvorlig kroniske sykdommer er store. Hvordan kan barn, deres pårørende og voksne med slike problem få best mulig hjelp i hverdagen? Hvordan kan de greie seg best mulig? Kan informasjonen mellom pasienter, pårørende og helsevesenet bedres? Kan pasienter ved å dele erfaringer hjelpe hverandre? For å avhjelpe dette er det opprettet Lærings- og mestringssentre (LMS) ved alle helseforetak i landet. Dette er noen av temaene i boken.

De to redaktørene og tretten andre forfattere er sykepleiere av grunnutdanning. To fysioterapeuter, en lege og tre psykologer har for øvrig bidratt. Alt dette fordelt over 13 kapitler og en innledning i tillegg.

Kroniske sykdommer som astma og diabetes hos barn, hjertelidelser hos voksne, alvorlige nyresykdommer, hemofili omtales. Pasienthistorier utfyller og eksemplifiserer innholdet i kapitlene.

Et velskrevet kapitel omtaler hvordan barn med astma strever med fysisk aktivitet, og at de  ikke alltid tar de nødvendige medisiner.  Det varierer mye hvilken forståelse de personer som barna kommer i kontakt har om astma. Hvordan skal berørte parter få informasjon og hjelp slik at hverdagen blir lettere for barn og foreldre?  Foreldre med barn med særlige behov i hverdagen får ofte ikke nok hjelp og støtte og blir selv overbelastet med helseplager som følge.

Legen skriver godt om rehabilitering etter hjerteinfarkt ved Feiringklinikken. Opplegget foregår på institusjon. Forfatteren bemerker at man i nyere tid er opptatt av pasientene kan øke belastningene ved kondisjonstrening og at styrketrening også har kommet som et tillegg. Kasuistikken i denne artikkel er svært god og belyser både de fysiske og psykiske problem som mannen med hjerteinfarkt gjennomlever.

Et annet informativt kapitel handler om Fysioteket; frisklivssentralen i Drammen. Dette drives av fysioterapeuter. Trening på resept er et kommunalt tilbud for endring av levevaner rettet mot lite fysisk aktive personer som er i faresonen for å utvikle sykdom eller helseplager relatert til inaktivitet. En motiverende samtale til å begynne med, tilbud om fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og hjelp til å slutte å røyke. Opplegget har de hatt gode resultater med.

Kapitelet som omhandler "livsstyrketrening" beskriver et kurs i gruppe for blant annet pasienter med kroniske muskel- og skjelettsmerter. Ulik profesjoner som fysioterapeuter, sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og leger kan ta en ettårig utdanning og bli veiledere. En historie fra boken omtaler en kvinne med diagnose fibromyalgi. Hun har vært til fysioterapi, men kun med kortvarig bedring. Gjennom dette kurset friskner damen til. Hva behandlingen går ut på omtaler jeg ikke, men oppfordrer fysioterapeuter til å lese kapitelet. Fysioterapeuters ferdigheter som instruktører blir i Livsstyrketrening, så vidt jeg kan forstå av teksten, vurdert på samme nivå som annet helsepersonell når det gjelder muskel- og skjelettplager. Har ikke fysioterapeuter gjennom sin utdanning i undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager visse kvalifikasjoner ut over annet helsepersonell som for eksempel sykepleiere?  Vil fysioterapeuter i fremtiden bli utkonkurrert av sykepleiere, psykologer, idrettsinstruktører og annet personell når det gjelder behandling av muskel- og skjelettplager?

Boken er stort sett lettlest og kan anbefales kollegaer, ikke minst som oppslagsbok og med gode henvisninger til nettbasert informasjon om ulike emner. 

Einar Hafsahl

Fysioterapeut

Sandnes

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten