Arbejdsfastholdelse og inklusion

Arbejdsfastholdelse og inklusion

Forlag: Munksgaard

Sider: 174

ISBN: 978-87-628-1198-0

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 9/2016. 

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere – har vi noe å lære av danskene?

Forfatterne retter søkelys på hvordan fysioterapeuter og ergoterapeuter kan ha økt fokus på arbeidshelse og arbeidsdeltakelse i sin yrkesutøvelse. Boken er skrevet i en dansk kontekst, men mange av temaene er allmenngyldige og høyst relevante for norske forhold.

Boken er delt inn i ti kapitler og gir en fyldig gjennomgang av hvorfor arbeid er bra for helsen, hvordan arbeidsplassen kan være er en viktig aktør i oppfølging av sykmeldte og hvordan fysioterapeuter bør inngå i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid for å bidra til at flere kan stå i arbeid. Nyttig kunnskap for fysioterapeuters praksis er hvordan personlige faktorer, slik som evne til å ta vare på egen helse, kan påvirke individets arbeidsevne. Arbeidsevne blir i boken definert som den enkeltes selvrapporterte evne til å arbeide. Det skilles mellom generell arbeidsevne og arbeidsevne relatert til en spesifikk arbeidssituasjon, men i boken presenteres også mer omfattende definisjoner. I tillegg til å bruke eksempler fra sykefraværsoppfølging slik det foregår i Danmark, vier forfatterne stor oppmerksomhet til teoretiske modeller for retur til arbeid og praktiske redskaper for vurdering av funksjon og arbeidsevne. Ett av bokens kapitler beskriver ulike intervensjoner og tiltak som kan inngå i arbeidsrettet rehabilitering. Det er en styrke at alle kapitler avsluttes med henvisning til nasjonale og internasjonale kilder.

For å kunne sammenligne, vil det være en fordel om lesere av boka har kjennskap til hvordan sykefraværsoppfølging foregår i Norge. For å synliggjøre dette har jeg valgt å komme med noen eksempler fra boka, der danskene har valgt løsninger som avviker noe fra norske forhold. 

Tittelen på boken «arbeidsfastholdelse» viser til en lovpålagt prosess som i Danmark skal iverksettes når en arbeidstaker strever med å stå i arbeid og risikerer å bli sykmeldt. Et slikt «fastholdelsesforløp» involverer først og fremst arbeidsplassen, arbeidstakeren og det lokale jobbsenteret. Danske arbeidstakere kan selv melde seg syke uten krav om sykmelding fra lege. Arbeidstakeren har imidlertid ikke samme oppsigelsesvern under sykdom som vi har i Norge. Arbeidsgiver bærer et stort ansvar ved å betale sykepenger i 30 dager og er pålagt å kalle arbeidstaker inn til en samtale i løpet av fire uker. Etter fire uker må arbeidstaker søke kommunen om sykepenger. Hvis arbeidstakeren forventer å være borte fra arbeid i mer enn åtte uker, vil kommunen kunne be om en legeerklæring. De danske jobbsentrene er organisert innenfor hver enkelt kommune og fungerer delvis som NAV, ved at de har ansvar for å utbetale sykepenger til den sykmeldte og refusjon til arbeidsgiver. Jobbsenteret har ansvar for å ha dialog med arbeidsgiver, og skal ha tett oppfølging av den sykmeldte, men skiller seg fra Norge ved at fysioterapeuter inngår i tverrfaglige team for retur til arbeid. Typiske oppgaver for fysioterapeuter kan være arbeidsplassbesøk, vurderingssamtale med den sykmeldte, samt råd om trening og aktivitet. I tillegg kan fysioterapeuter i noen virksomheter være ansatt som såkalte fastholdelseskonsulenter som skal gi råd til arbeidsgiver i oppfølging av sine arbeidstakere. I Danmark er det også lovpålagt at alle kommuner skal ha et tverrfaglig rehabiliteringsteam med ansvar for å følge opp sykmeldte som ikke lenger har noen arbeidsgiver. Det tverrfaglige teamet skal behandle saker som handler om vurdering av restarbeidsevne for tilpasset arbeid i såkalte «flexjobber» og ressursforløp eller vurdering av førtidspensjon.

Det kan være nyttig å vite hvordan sykefraværsoppfølging og arbeidsrettet rehabilitering fungerer i andre nordisk land. Denne boken viser at danskene har funnet en god sykefraværsmodell som ikke er legestyrt, og som ansvarliggjør arbeidsgiver og kommune sammen med arbeidstakeren selv. Den danske modellen er et godt eksempel på hvordan fysioterapeuter kan bidra mer aktivt i tverrfaglige team, både i jobbsentre som tilsvarer NAV i Norge og i kommunene. Boken anbefales til fysioterapeuter som i sin hverdag møter personer i yrkesaktiv alder med helseutfordringer. 

Irene Øyeflaten, fysioterapeut og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland og Uni Research helse i Bergen.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten