Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre

Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre

Av Håvard Østerås, Jorunn Helbostad, Randi Granbo

Forlag: Gyldendal Akademisk

Sider: 418

ISBN: 978-82-0549395-7

Bokanmeldelse

To omtaler av boken "Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre" i Fysioterapeuten 2/2017.

En god og grundig oppdatering

Selv om denne boken primært er skrevet for fysioterapistudenter, er den viktig for alle fysioterapeuter som jobber innenfor eldre-feltet på ulike nivåer i helsetjenesten. Ikke bare bidrar den til faglig oppdatering og en grundig og oppdatert gjennomgang av forsknings- grunnlaget de siste ti år, den gir også gode eksempler og kasuistikker som på en god måte illustrerer dette kunnskapsgrunnlaget.

Fokuset i den reviderte boken mot et mer forebyggende perspektiv i arbeidet med eldre er også helt i tråd med at stadig flere mennesker oppnår høyere levealder og utfordringene dette gir i utformingen av dagens og morgendagens helsetjeneste. Bokens siste kapittel av Randi Granbo er godt skrevet og peker på at spesielt fysioterapeuter er viktige bidragsyt-ere til å dreie kommunenes helsetjeneste i mer forebyggende retning.

De fleste opprinnelige kapitler er beholdt, men i noen grad omskrevet og utvidet. Tre kapitler er utelatt, og tre nye er føyd til. Jeg er spesielt glad for det nye kapitlet om kognitiv svikt og demens, som jeg til dels savnet i den forrige utgaven, selv om temaet i noen grad ble belyst. Dette feltet har vært gjenstand for mye god forskning, også blant fysioterapeuter det siste tiåret. Forfatterne av nevnte kapittel er to gode eksempler her. Boken har dermed økt erkjennelsen av at dette er et felt også fysioterapeuter i større grad både burde kjenne til og jobbe med i tiden fremover. 

For oss som jobber innenfor geriatri er boken svært god av flere grunner; både som oppslagsbok, som undervisningsgrunnlag og som veiledning til praksisfeltet. Flere kapitler i denne boken bidrar til å belyse fysioterapeutens spesielle bidrag i denne tverrfaglige arbeidsmetoden.

Jeg er stor tilhenger av standardiserte tester og i dag er det jo ingen grunn til ikke å benytte disse for å dokumentere ulike aspekter ved fysisk funksjon, ikke bare innen forskning, men også i den kliniske hverdag. Som fysioterapeuter burde vi i større grad ta disse i bruk, da de både er lett tilgjengelige og finnes på norsk. Denne boken gir mange gode eksempler på ulike tester man kan benytte, det er bare å komme i gang!

En vel gjennomarbeidet, fyldig og viktig fagbok som jeg anbefaler alle kolleger å lese! 

Anne Sofie Røysland, Spesialist fysioterapi for eldre MNFF. Sykehuset Vestfold HF.

Nyttig verktøy for fysioterapeuter

Den nye utgaven av boka som ble gitt ut første gang i 2007 har fått et betydelig løft og er et nyttig verktøy for fysioterapeuter som arbeider med eldre.

Helbostad, Granbo og Østerås har, med hjelp fra flere andre dyktige fagfolk, skrevet en omfattende bok som tar opp mange aspekter ved bevegelse og aldring. Boka har fokus på forebyggende arbeid og fysisk aktivitet. Den gir oss et teoretisk kunnskapsgrunnlag, men inkluderer også mange konkrete verktøy til bruk i undersøkelse, behandling og evaluering. Dette gjør boka til et nyttig oppslagsverk for alle fysioterapeuter som kan komme i kontakt med eldre pasienter.

Boka består av 15 kapitler som kan leses uavhengig av hverandre. Alle kapitlene er oppdaterte og delvis skrevet på nytt siden den første utgaven kom ut i 2007. I tillegg har det kommet til nye kapitler som absolutt tilfører boka verdi. De to første kapitlene handler om aldring og aldring relatert til bevegelse. Deretter følger to kapitler som tar opp fysisk aktivitet og funksjon. De påfølgende kapitlene handler om geriatri/geriatriske pasienter og fysioterapi for spesifikke tilstander og lidelser hos eldre.

Et av de nye kapitlene i denne utgaven omhandler kognitiv svikt og demens. Dette er et viktig bidrag for å øke fysioterapeuters kompetanse til å imøtekomme denne pasientgruppen. Vi får innføring i hva kognitiv svikt og demens innebærer, og hva slags rolle kognisjon spiller i relasjon til bevegelse. Som i de andre kapitlene får vi lese om elementer som er viktige i forbindelse med undersøkelse, og vi får eksempler på tiltak. Det er lagt til noen punkter om kommunikasjon som fremstår veldig nyttige.

Kapitlene om hjerte-karsykdommer og respiratoriske tilstander har fått betydelige løft med fin innføring i flere aspekter av undersøkelse og behandling. Jeg vil spesielt berømme det lille underkapittelet om psykisk helse under hjerte- og karsykdommer, da viktigheten av dette fokuset ofte er underkommunisert.

Et annet nytt kapittel i boka omhandler organisering og rammer for fysioterapiutøvelse. Dette kapittelet kan virke som det er litt på siden av bokas hovedtema, men har absolutt livets rett likevel. Som forfatterne selv påpeker er dette vesentlig informasjon som ikke finnes samlet i annen litteratur. Det er spesielt interessant å lese forfatternes tanker om fysioterapifaget i framtiden.

Boka har en tiltalende layout og er relativt lettlest. Teksten brytes opp med illustrasjoner, som for eksempel tegninger av øvelsesutføring, tabeller og figurer fra forskningslitteratur og korte kasushistorier.

For å oppsummere: Boka oppleves som et omfattende oppslagsverk der forfatterne har lykkes i å løfte fram forskningsbasert kunnskap. Den er skrevet for studenter på grunnutdanning- og videreutdanningsnivå, men den vil være relevant for alle fysioterapeuter som møter eldre personer i den kliniske hverdagen. Forfatterne sier selv at målene med boka er å bidra med kunnskap, inspirasjon og refleksjoner - noe de i stor grad også lykkes med.

Elisabeth Wiken Telenius, Fysioterapeut, ph.d., Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

 

  

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten