Vanskelig for mange med psykiske lidelser å passe inn i arbeidslivet.

Tur-retur arbeidslivet

Å balansere på skøyter på arbeidslivets glattis. Denne metaforen kan illustrere problemene brukere med psykiske lidelser har med å balansere og navigere arbeidslivets krav og forventninger, mener Liv Grethe Kinn, som disputerer i Bergen 3.april.

Nyheter

Avhandlingen har tittelen “Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration”.

Arbeidslinja

- Mens gårsdagens psykiske helsetjenester vektla samtale, miljøterapi og stegvis bo- og arbeidstrening i skjermede omgivelser, anbefaler arbeidslinja i dag at psykiske helsearbeidere og jobbspesialister i NAV samarbeider og skaffer brukere rask tilgang til ordinært arbeid – inklusiv jobbstøtte og terapi. Likevel, selv om majoriteten av de med alvorlige psykiske lidelser vil jobbe, innvilges stadig flere uførepensjon, skriver Høgskolen i Bergen (HiB) i omtalen av disputasen.

Kinns doktorgradsarbeid kan ifølge hib.no gi økt innsikt i brukeres arbeidserfaringer, og i de kunstneriske elementene i kvalitativ forskning. Hovedfunnene kan hjelpe involverte til å forstå mekanismer i arbeidsrettet rehabilitering slik at tiltakene rettes inn mot brukerens støttebehov.

De tre studiene

Den første av de tre studiene i avhandlingen er en kunnskapsoppsummering av 16 kvalitative artikler med totalt 602 informanter med alvorlige psykiske lidelser. Her utforskes brukernes egne erfaringer av hva som fremmer og hemmer arbeidsdeltagelse.

I den andre studien gjennomførte Kinn to intervjuer av fem brukere om deres aktivitetshistorie og kurserfaringer fra et NAV-arbeidsavklaringstiltak.

I den tredje studien utforskes utfordringer ved refortolkning og sammensmeltning av funn fra flere kvalitative studier.

Ergoterapeut

Kinn har tidligere arbeidet som ergoterapeut innen tjenester for personer med alvorlige psykiske lidelser. Hun arbeider nå ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi ved Høgskolen i Bergen.

Hennes doktorarbeid ble gjennomført ved Institutt for sosialt arbeid, Høgskolen i Volda, der hun i perioden 2010-2013 var stipendiat. Som stipendiat hadde hun kontor ved Psykologisk Fakultet, UiB, og to lengre utenlandsopphold ved Program for Recovery and Community Health, Yale University, USA.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten