Arbeid, mobbing og helseplager.

-Robust sammenheng mellom mobbing og helseplager

Det er en klar sammenheng mellom mobbing og senere psykiske og somatiske helseplager. Analyser av publikasjonsskjevheter indikerer at sammenhengene er robuste, ifølge en studie publisert i legetidsskriftet.

Nyheter

Originalartikkelen, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 12/13-2014), har tittelen Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager. Studien viser også at psykiske plager er signifikant assosiert med senere eksponering for mobbing.

Førsteforfatter er Morten Birkeland Nielsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Nielsen og medarbeidere har gjort en systematisk litteraturgjennomgang av originalartikler fra sentrale litteraturdatabaser om longitudinelle sammenhenger mellom mobbing i arbeidslivet og helse. Gjennomsnittsammenhenger mellom mobbing og helseutfall er beregnet ved bruk av metaanalyse.

Et konsistent funn på tvers av de gjennomgåtte studier er at eksponering for mobbing er signifikant positivt relatert til psykiske (OR =1,68; 95 % KI 1,35 – 2,09) og somatiske plager (OR = 1,77; 95 % KI 1,41 – 2,22) over tid. Psykiske plager er også forbundet med senere eksponering for mobbing (OR = 1,74; 95 % KI 1,44 – 2,12).

- Mobbing er positivt relatert til psykiske og somatiske helseplager. Assosiasjonen mellom psykiske plager og senere mobbing indikerer en selvforsterkende prosess mellom mobbing og psykisk helse. De gjennomgåtte studier er av relativt god metodisk kvalitet. Med utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag er det imidlertid ikke grunnlag for konklusjoner om entydige årsak-virkning-forhold mellom mobbing og helse, skriver forfatterne i sammendraget.

Hovedbudskap

  • Mobbing er et utbredt arbeidsmiljøproblem og rammer mellom 5 % og 14 % av norske arbeidstakere
  • Eksponering for mobbing i arbeidslivet er forbundet med senere psykiske og somatiske helseplager
  • Eksisterende helseplager er også forbundet med økt risiko for å bli utsatt for mobbing
  • Det mangler prospektive studier av mekanismer som forklarer relasjoner mellom mobbing og helseplager

Men hva kom først?

I en lederartikkel i samme nummer stiller Atle Fretheim spørsmål om det er en årsakssammenheng mellom mobbing og psykiske helseplager. Han er tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Fretheim peker han blant annet på at de som i undersøkelser svarer ja på spørsmål om de er utsatt for mobbing på jobben, også ofte oppgir å ha psykiske helseplager.

-Men dette kan problematiseres. For det første kan det godt hende at årsak-virkning-forholdet er omvendt – at personer med psykiske plager er mer utsatt for mobbing enn andre. Undersøkelser der folk blir spurt én gang både om mobbing og psykiske plager – tverrsnittsundersøkelser – gir ikke svar på om det var mobbingen eller helseproblemene som kom først, skriver Fretheim.

Nyheter

–Fysioterapi er en livsstil

Mange fysioterapeuter rundt om i Norge jobber til de er godt over 70. - Å være fysioterapeut er en livsstil...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten