Kirsten Ekerholt og Astrid Bergland (th).

Første RCT på effekt av psykomotorisk fysioterapi

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal gjennomføre en klinisk randomisert studie for å evaluere effekten av psykomotorisk fysioterapi. Men det byr på store problemer å få nok deltakere.

Nyheter

Forskningsprosjektet trenger totalt 170 deltakere, men fram til i dag er det bare 62 som er klare. Dette er den første klinisk randomiserte studien (RCT) på behandlingseffekten av norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) noen sinne.

Forskningsprosjektet har tittelen ”Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, psykisk og sosial funksjon hos mennesker som har fått norsk psykomotorisk fysioterapi.”

Prosjektleder er professor Astrid Bergland og faglig ansvarlig er førstelektor Kirsten Ekerholt, leder for videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi.

- Overraskende

- Vi har fått mye positiv tilbakemelding fra de som har svart på henvendelsen, men det store flertallet av spesialister i psykomotorisk fysioterapi har ikke gitt noen respons. Det er både overraskende og bekymringsfullt. Vi må ha 170 deltakere for at studien skal ha tilstrekkelig verdi, opplyser Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt til Fysioterapeuten.

De understreker at dersom antallet deltakere blir altfor lavt, står gjennomføringen av hele studien i fare.

-Vi kan faktisk risikere at hele prosjektet må avlyses fordi antallet deltakere er for lavt, sier Bergland.

Pasienter på venteliste

Den første invitasjonen om å bidra med pasienter til prosjektet ble sendt ut i januar og februar. Det ble sendt informasjonsskriv til alle spesialister i psykomotorisk fysioterapi og til medlemmer i NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Bergland og Ekerholt ber om hjelp til å rekruttere to pasienter (per fysioterapeut, red.anm.) som står på venteliste for NPMF, og som ennå ikke har startet med behandlingen. Inklusjonskriteriene er 1) Være henvist til NPMF for første gang; 2) Være over 18 år og i stand til å gi informert samtykkeerklæring; 3) Behandlende fysioterapeut har funnet at NPMF er egnet behandling for denne pasienten; og 4) Personer må forstå norsk språk.

Randomiseringen vil bli gjort ved bruk av loddtrekning. Intervensjonsgruppen får NPMF på vanlig måte i seks måneder. Kontrollgruppen blir stående på ventelisten i seks måneder. Deltakerne i begge grupper vil bli bedt om å fylle ut ulike selvrapporteringsskjemaer ved prosjektets oppstart, og ved avslutningen av prosjektet etter seks måneder. Deltakerne i intervensjonsgruppen vil også få spørreskjema etter 12 måneder.

RCT-skepsis

- Hva tror dere er forklaringen på at så mange ikke har svart på henvendelsen?

- Enkelte tror nok at det er mye arbeid, men det er pasientene som skal gjøre jobben og svare på spørreskjemaene, ikke fysioterapeutene. Vi ønsker imidlertid at fysioterapeutene skal være tilgjengelige for pasientene mens de fyller ut skjemaene. Det er også fysioterapeutene som sender skjemaene tilbake til HiOA. Utover det skal det gis behandling på vanlig måte, opplyser Bergland og Ekerholt.

De viser også til at det er mye skepsis blant psykomotorikere til kvantitativ forskning og randomiserte kontrollerte studier. Hittil har det i hovedsak vært kvalitativ forskning med ganske små studier innen psykomotorisk fysioterapi.

- Nå er det er helt nødvendig med større kvantitative randomiserte studier, dersom psykomotorisk fysioterapi skal nå lenger ut og bli hørt. Dette er en begynnelse, sier Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt.