HiOA

Å sammenslå – eller ikke?

Arbeidet med fremtidens løsning for bachelorstudiet ved HiOA ser ut til å være en tung prosess preget av store motsetninger.

Nyheter

Styrker og svakheter

Styrker ved organisering av studiet i to studieretninger:

Studentene har ulike ferdigheter, og flere studieretninger gir økte muligheter for utnyttelse av mangfoldet.

Studieretningene har nærmet seg hverandre mye de siste årene, men det blir viktig med ytterligere samarbeid og fagutvikling.

De to studieretningene vektlegger hver for seg to viktige fagområder: forbyggende/folkehelse og rehabilitering.

Flere mener at Mensendieck-studiet får mer ut av sin ressursinnsats og de har en «rød tråd» gjennom hele studiet. 

Svakheter ved organisering av studiet i to studieretninger:

Det er vanskelig å forklare forskjellene mellom de to studieretningene.

Flere mener at det er for svak utnyttelse av ressursene i de to fagstabene.

Det stilles i liten grad krav til samhandling og samarbeid mellom de emneansvarlige.

Sterke meningsbærere og faglige motsetninger tar bort fokus og energi.

Flere mener at dagens stab ikke er i stand til å bygge en felles fremtidig bachelorutdanning.

Inndelingen fører til intern konkurranse om ressurser og en todeling av virksomhetskulturen. 

Kilde: Agenda Kaupangs rapport. 

Kvalitetsreformen 

Kvalitetsreformen, reform av høyere utdanning i Norge vedtatt av Stortinget i juni 2001. Reformen ble innført fra studieåret 2003/04. 

Desentralisering og resultatstyring

Reformen legger opp til større ansvar og frihet for institusjonene. De får fullmakt til selv å bestemme den interne organiseringen av institusjonen på alle nivåer. De skal selv organisere studieprogrammer, opprette fag og avvikle gamle alt etter studenttilstrømningen og samfunnets behov. 

Kilde: Snl.no

Det er uro blant personalet på instituttet som følge av arbeidet med ny programplan, etter hva kilder forteller Fysioterapeuten. Flere hevder at studieretning mensendieck er skjermet mot en sammenslåing med studieretning fysioterapi av et stortings- og høgskolestyrevedtak, mens både instituttledelsen, fakultetsledelsen og Kunnskapsdepartementet ser ut til å ha et annet syn på saken. 

Skjermet eller ikke

Flere Fysioterapeuten har snakket med hevder HiOA er forpliktet via et stortingsvedtak å sikre mensendiecks egenart i studietilbudet. Dette følger av statens overtakelse av Norsk Mensendieck-skole A/S i 1979. Dermed mener flere at en sammenslåing med studieretning fysioterapi på det beste er prematur.

«En forutsetning for statsovertakelse er fra skolens side at den vil kunne opprettholde sin faglige egenart i forholdet til øvrige utdanningsinstitusjoner for fysioterapeuter, det vil si utdannelse etter den såkalte mensendieckmetoden», står det å lese i stortingsvedtaket fra 1979.

Videre gikk høgskolestyret ved HiOA i 2006 imot en sammenslåing av studieretningene, noe våre kilder mener bygger ytterligere opp under deres argumentasjon. 

Departemental runddans

Vi kontaktet Kunnskapsdepartementet (KD) for å finne ut hvem som er tilsynsmyndighet i slike saker – altså hvem passer på at høgskoler og universiteter forholder seg til stortingsvedtak som legger føringer for hvordan studiene organiseres.

«Det er ikke noe som tilsier at det er gjort enkeltvedtak om mensendieckutdanningen etter avtalen som ble inngått på 70-tallet. Vi forholder oss til det eksisterende systemet som finnes per i dag for å sikre kvalitet i utdanning. Det vil si at utdanningsinstitusjonen er ansvarlig for kvaliteten og NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, journ. anm.) er tilsynsmyndighet. Dagens system trådte i kraft i 2003 og blir kalt Kvalitetsreformen», er KDs første respons.

– Vi har ikke noe å gjøre med hvilke studier som tilbys eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen i NOKUT.

Han understreker at NOKUT fører tilsyn med utdanningsinstitusjonene, mens det er KD, som sektoransvarlig og eier som har ansvaret for avtaler lik den som er knyttet til mensendieckutdanningen.

Etter en ny runde i KD svarer departementet at de mener senere stortingsvedtak gir styrene ved høgskoler og universiteter et vidt handlingsrom. 

– I forbindelse med Kvalitetsreformen tidlig på 2000-tallet, ble de statlige universitetene og høgskolene gitt omfattende nye fullmakter fra Stortinget til å selv organisere sin virksomhet, til å opprette og legge ned studier og vide økonomiske fullmakter. Departementet legger til grunn at forutsetninger fra Stortinget som ligger mer enn 35 år tilbake i tid, må ses i lys av de intensjoner som lå i Kvalitetsreformen og de endringer Stortinget da vedtok i lovverket.  Det var et klart formål å gi institusjonene større selvstendig ansvar, omstillingsevne og handlingsrom til å selv vurdere sin egen portefølje. Departementet legger derfor til grunn at dagens lovverk gir styrene ved høgskoler og universitet myndighet til selv å vurdere hensiktsmessigheten av og treffe beslutninger om organisering og tilbud av studier, sier avdelingsdirektør Lars Vassbotten i KD.

Flere Fysioterapeuten har vært i kontakt med mener den pågående sammenslåingsprosessen ved HiOA ikke har det nødvendige styremandatet bak seg, ettersom man i 2006 gikk imot sammenslåing. Etter hva vi erfarer har ikke saken vært styrebehandlet etter dette. 

Bestilte rapport

Instituttledelsen har i prosessen bestilt en rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang. Fysioterapeuten har fått tilgang til rapporten, som har tittelen Bachelor i fysioterapi – hvordan levere en utdanning for framtiden som ivaretar det samfunnsoppdraget HiOA har?

Agenda Kaupang har i prosessen kartlagt dagens studietilbud ved HiOA og foreslått alternative løsninger for den fremtidige fysioterapiutdanningen. Mandatet var som følger:

Hva er hemmende og fremmende ved nåværende organisering, i form av to studieretninger i fysioterapi, for å kunne levere en utdanning for fremtiden som ivaretar det samfunnsoppdraget HiOA har?

Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med instituttleder, flere ansatte ved instituttet, et utvalg eksterne nøkkelpersoner og dekan for helsefag. Rapporten ble ferdigstilt i juni 2015, og er basert på intervjuer med ansatte på både studieretning mensendieck og fysioterapi, studier av interne og eksterne dokumenter og arbeidsmøter med emneansvarlige ved instituttet.

I sitt arbeid har Agenda Kaupang sett på styrker og svakheter ved å ha studiet organisert i to studieretninger (se faktaramme). Motsetningsforholdet mellom studieretning mensendieck og fysioterapi står tydelig å lese i rapporten, og det går fram at det er en lite synlig og tydelig ledelse ved instituttet. 

Tre løsningsforslag

Agenda Kapuang skisserer i rapporten tre mulige løsninger for en fremtidig bachelorutdanning ved HiOA:

To studieretninger med tydelige forskjeller.

En studieretning som bygger på det beste fra de to eksisterende, supplert med «noe nytt», som det heter i rapporten.

En ny studieretning bygget fra bunnen av. Her ser man også for seg å utvide med et masterløp ut over bachelorgraden, noe Agenda Kapuang erkjenner at ligger utenfor deres mandat og HiOAs handlingsrom.

Konsulentfirmaet anbefaler det tredje alternativet, altså å bygge en helt ny utdanning fra grunnen av. 

«Denne modellen vil gi de beste mulighetene for nytenking og innovasjon, samt utvikle studiet til å bli den ledende fysioterapiutdanningen i Norge», skriver de.

Agenda Kaupang mener diskusjonen om sammenslåing av de to studieretningene har pågått i så lang tid at utviklingen av studiet har blitt liggende i en dødsone. 

Ny gruppe, nytt mandat

Etter hva Fysioterapeuten erfarer har så langt to arbeidsgrupper, i hvert sitt tidsrom, jobbet med ny programplan for bachelor i fysioterapi. Det første forslaget skal ha blitt forkastet av ledelsen, som valgte å nedsette en ny arbeidsgruppe. 

Den nye arbeidsgruppen skal ikke ha klart å produsere noe resultat i løpet av et halvt års tid, og fakultetsledelsen har så sent som 16. oktober i år utarbeidet et nytt mandat for styringsgruppen som skal utarbeide ny programplan. 

Så langt har arbeidet med ny programplan pågått siden desember 2015.

Les også: Planarbeid setter sinnene i kok. 

Forholder seg til retningslinjene.

Hele saken kan leses i Fysioterapeuten 10/17.