Arbeid er helse

Arbeid som den viktigste folkehelseindikatoren?

Den årlige FARVE-konferansen i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet er nettopp avsluttet. Inntrykket jeg sitter igjen med er at arbeid og helse vil gå hånd i hånd i årene som kommer. God helse er avhengig av at vi som mennesker føler at vi er samfunnsnyttige. Og det gjør vi ved å være i en meningsfull jobb.

Blogg

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad åpnet konferansen med et ønske om en økende rehabiliteringsinnsats. Han etterlyste en økt satsing på «de lovende tiltakene», og nevnte iBedrift spesielt.  Tiltaket består av en tverrfaglig innsats på arbeidsplass, med tett oppfølging fra arbeidsgiver.

Helsedirektør Bjørn Guldvog presiserte betydningen av å ha virkningsfulle tjenester for tilbakeføring. Han pekte spesielt på at de arbeidsrettede tiltakene må komme på et tidlig tidspunkt. «Så lenge det gavner den enkelte å være i arbeid, skal vedkommende delta», sa han. Han sa videre at 90-95 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder bør jobbe, og at arbeid i seg selv er en viktig folkehelseindikator.

Norge på topp – eller bunn…

Det kan være fornuftig å ta en rask titt inn i statistikkens verden. Norge har Europas høyeste sykefravær, med 6,9 prosent i 2010 (OECD). Samtidig ser vi at hele 15 prosent av den norske befolkningen i yrkesaktiv alder er ute av arbeidsmarkedet. 309.000 er uførepensjonister, av disse er 80 prosent 100 prosent uføre. 167.000 går på arbeidsavklaringspenger. Mister du jobben – ja, da er sjansen stor for at du på et senere tidspunkt blir uføretrygdet. Selv om du i utgangspunktet var frisk.

Ti prosent av befolkningen står for 82 prosent av sykefraværet. Det som kjennetegner denne (dynamiske) gruppen er lav sosioøkonomisk status, komorbiditet (flere samtidige diagnoser), flere negative livshendelser og et heller lunkent forhold til arbeidsgiver og kolleger.

Vi må sikre arbeid – ikke inntekt

Ifølge forsker Simen Markussen ved Frischsenteret har vi i Norge verdens mest generøse velferdssamfunn. Et velferdssamfunn som kjennetegnes av å sikre inntekt heller enn å sikre arbeid. Resepten er, ifølge Markussen å «flytte» mennesker fra å gjøre ingenting til å gjøre noe. Dette har også svært positive helseeffekter. Ifølge Arnstein Mykletun fra Folkehelseinstituttet, er gradert sykmelding det enkleste og mest effektive tiltaket vi har for at de som står i faresonen for å falle ut av arbeidslivet holder seg i jobb.

Vi vet at 41 prosent av alle sykmeldinger som skrives ut her til lands skyldes ulike muskel- og skjelettplager. Felles for mange av disse er at det ikke foreligger konkrete funn. Vi vet dermed ikke hvilke tiltak som virker. Likevel havner mange av disse menneskene i helsesystemet, blir der i årevis - og blir faktisk enda sykere.

Kanskje burde mange av disse menneskene skånes for helsevesenet?

-Vi løser ikke dette ved å hive inn flere fysioterapeuter og kiropraktorer, sa Professor Dame Carol Black, tidligere National Director for Work and Health i England.

Black forholder seg til evidensen.

Vi løser dette ved å sette inn tiltak direkte knyttet opp mot arbeidslivet – og helst i tett samarbeid med arbeidsgivere. Denne typen tiltak er også godt dokumentert i store kunnskapsoppsummeringer.

Nederland – et foregangsland?

I Nederland har arbeidsgiver overtatt ansvaret med å utbetale sykepenger de første to årene etter sykmelding. Dette har ført til at sykefraværet i Nederland har sunket oppsiktsvekkende mye. Arbeidsgiverne protesterte selvsagt heftig i starten. Nå har de verste protestene lagt seg.

For faktum er, at arbeidsgiver blir tvunget til å legge til rette for å sikre et lavt sykefravær. Systematisk oppfølging er et stikkord. Samtidig kan det se ut som om mange potensielle «pasienter», aldri havner i det helsesystemet som i seg selv kan føre til uhelse.

Gradert aktivitet

Professor Johannes Anema fra VU University Amsterdam er en av de forskerne i verden som har sett mest på tiltak for effektiv tilbakeføring. Han pekte på at gradert aktivitet i sammenheng med kognitiv terapi er av de tiltakene som vi vet fungerer. Dette tiltaket består av tverrfaglig innsats fra pasient, lege, arbeidsgiver, fysioterapeut og ergoterapeut. God kommunikasjon i alle ledd er et stikkord. En gradvis opptrapping av trening samtidig med arbeid gir gode sjanser for at langtidssykmeldte med muskel- og skjelettplager tilbakeføres.

Ergonomiske tiltak er bortkastede penger

Et apropos i denne sammenheng: Erik L. Werner fra Uni Helse presiserte at ergonomiske tiltak på arbeidsplassen og trening i arbeidstiden alene har tilnærmet ingen effekt på sykefravær. Dette utsagnet kan provosere mange – men er helt på sin plass. Så lenge vi forholder oss til evidensen.

Sats på effektive tiltak!

Det må settes krav fra høyeste hold til behandlere og arbeidsgivere om systematiske og evidensbaserte tiltak for å få ned sykefraværet. Vi har kommet et stykke på vei med gradert sykmelding. Men vi mangler en systematisk oppskrift. Vi vet fortsatt for lite om hva som fungerer i den norske velferdsmodellen. Men det er ingen grunn til ikke å se til internasjonale modeller som ligner den norske. Eksempelvis Nederland. iBedrift har knyttet til seg flere stipendiater, noe som er både smart og meget samfunnsnyttig. Vi vet at tidlig innsats og god kommunikasjon er viktig. Vi vet at dersom en person går sykmeldt i mer enn seks uker, øker risikoen for at han eller hun aldri kommer tilbake til arbeidslivet. Nå gjelder det å systematisere de riktige tiltakene til rett tid – for de rette folka.

Professor Aage Indahl fra Kysthospitalet (og iBedrift) sa det ganske treffende; «den beste vitenskapelige evidensen på at et behandlingstiltak ikke virker, er at det foreligger flere ulike behandlingstiltak for en og samme plage».

John Henry Strupstad

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten