Stillingsinformasjon

Annonsør: Tvedestrand kommune

Søknadsfrist: 11.08 2018

Tvedestrand

Fysioterapeut for barn/unge/voksen i Tvedestrand kommune 90% fast stilling

Om Tvedestrand kommune og enhet for Omsorg og rehabilitering

Det skal ansettes 90 % fysioterapeut i den kommunale fysioterapeuttjenesten. Stillingen er tilknyttet den helhetlige fysioterapitjenesten og organisert i enhet for Omsorg og rehabilitering - avd. for Tildeling, utvikling og innovasjon, TUI. 

Medarbeidere i TUI samarbeider tett med hjemmetjenester, institusjonsbaserte tjenester, helsestasjon, barnehager og skole.

Kommunestyret har vedtatt å prioritere forebyggende arbeid som ledd i å bedre levekårene for Tvedestrand kommunes innbyggere. Kommunen vektlegger tidlig innsats, hverdagsmestring med en helsefremmende og forebyggende tilnærming i tjenestetilbudet. Utgangspunkt er hva som er viktig for den enkelte for å kunne mestre egen livssituasjon i ulike faser av livet, og at innbyggere skal bo hjemme med god livskvalitet.  

Enheten deltar i flere forsknings – og utviklingsprosjekter. Bl.a. «Et nytt trinn i omsorgstrappen», «Menn i helse», satsningen Gode pasientforløp, innovasjonsprosjektene «Hjemme best – riktige tjenester til riktig tid» og «Kvalitet og bærekraft». Kommunen i samarbeid med de andre kommunene i Østre Agder, satser også på forskerkompetanse, og har offentlig doktorgradsstipendiatstilling fra 2018-2021 for å initiere – og utføre praksis nær forskning i Østre Agder. 

Kommunen er en aktiv deltaker i Agderkommunenes felles satsning med prosjekt «Innføring velferdsteknologi Agder» og har ansatt prosjektleder/koordinator for velferdsteknologi.

Enheten tilbyr ansatte muligheter for å holde seg faglig oppdatert ved å tilby klinisk ferdighetstrening, e-læring, deltakelse i Eldre/demensomsorgens/Velferdsteknologiens ABC og hospitering på sykehus og Kommunal øyeblikkelig hjelp-enhet (KØH).

Informasjon om stillingen 

I Tvedestrand kommune er det 4,4 stillinger i kommunal fysioterapitjeneste og 3,0 avtalehjemler/selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter tilknyttet Tvedestrand fysioterapi og rehabiliteringssenter.  Interkommunal driftshjemmel for psykomotorisk fysioterapeut starter i august 18.

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har ansvar og oppgaver i stor grad knyttet til tverrfaglighet i tildeling av tjenester, og hverdagsrehabilitering- kurativ virksomhet til prioriterte pasienter både barn og voksne, hjelpemiddelformidling/tilrettelegging, velferdsteknologi, universell utforming, helsefremmende hjemmebesøk (pt. ergoterapeut), HMS tiltak/trening for ansatte, friskliv-  og folkehelsearbeid. 

Fysioterapeuten som ansettes vil ha hovedansvar for barnefysioterapi /barnehjelpemidler og har også oppgaver som inngår i den totale kommunale fysioterapi ansvarsområder

Krav til stillingen

 • Har autorisasjon som fysioterapeut
 • Har fortrinnsvis videreutdanning i fysioterapi for barn/unge, evt. annen relevant videreutdanning 

Erfaring fra tilsvarende stilling og ansvarsoppgaver kan vurderes ved manglende videreutdanning

 • Interesse innen fagfeltet barnefysioterapi
 • Interesse av å kombinere arbeidsoppgaver mot voksenfeltet

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å bistå kommunens innbyggere mht. til å styrke ressurser for å kunne ivareta eget liv og helse og muligheter for mestring gjennom hele livet 
 • Kartlegge og vurdere brukers mål og potensiale, tilrettelegge bosituasjon og formidle hjelpemidler.  Stillingen vil ha hovedansvar for formidling av hjelpemidler til barn/unge
 • Bidra til tidlig innsats gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av forebyggende tiltak for barn 
 • Tverrfaglig samarbeid helsesøster, pedagogisk personale, PPT og spesialisthelsetjenesten om forbyggende arbeid i helsestasjon, barnehager og 1.–4. trinn i grunnskolen.
 • Tverrfaglig og faglige vurdering og behandling. Inngå i terapeutteamets sammensatte ansvarsområder, herunder også tjenester til voksne

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra og interesse for forebyggende arbeid til innbyggere gjennom hele livet, med fokus på mestring og muligheter
 • Kjennskap til standardiserte motoriske tester som GMFM, AIMS, MFNU og M:ABC2-test, utredning av fin- og grovmotorikk 0–10 år
 • Erfaring med veiledning og undervisning av tverrfaglige samarbeidspartnere og foresatte
 • Erfaring med hjelpemiddelformidling
 • Erfaring med å trene/behandle barn og voksne individuelt og i grupper.
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet

Personlig egnethet - det vektlegges at søker  

 • Er engasjert/interessert i å jobbe med barn og unge og er i stand til å oppnå kontakt med barn, foresatte og samarbeidspartnere. 
 • Har relevant kunnskap og erfaring fra fagområdene/tverrfaglig samarbeid
 • Har erfaring fra kommunehelsetjeneste 
 • Har personlige forutsetning for å opptre som god modell, holdningspåvirker og utfører av tjenester i tråd med mestringstankegangen 
 • Er nysgjerrig og har vilje/evne til selv å bidra og å lære av andre
 • Holder seg faglig oppdatert 
 • Er faglig trygg i prioritering av egne oppgaver og har solid gjennomføringskraft
 • Utfører oppgaver selvstendig og strukturert og arbeider på en samordnet og effektiv måte
 • Er fleksibel og problemløsende og evne til å stå i prosesser
 • Er bekvem med å undervise/veilede
 • Er i stand til å håndtere mange «baller» i luften, og forholde seg til mange ansvarsområder 

Vi tilbyr 

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et positivt oggodt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom enhetens strategisk plan for etter- og videreutdanning og tilgang til KS-læring
 • Treningstilbud til ansatte
 • Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser og fremforhandlet lokale avtaler. 

Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Det kreves godkjent politiattest ved ansettelse.

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning.
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
 • Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vennligst fyll inn alle rubrikker selv om vi har papirene fra før. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju.
 • Det kreves førerkort og påregne at det disponeres egen bil i tjenesten
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Det ønskes snarlig tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til konstituert avdelingsleder TUI/fagleder for kommunale fysioterapeuter Kristine Kvamme, tlf.951 97 051, e-post: kristine.kvamme@tvedestrand.kommune.no

Søknadsfrist 11.08.18.

Hjemmeside:

http://www.tvedestrand.kommune.no