Stillingsinformasjon

Annonsør: Frambu

Søknadsfrist: 30.05 2017

Frambu_logo

Fysioterapeut søkes til sjeldent og spennende kompetansemiljø

Frambu er en nasjonal kompetansetjeneste innenfor spesialist­helsetjenesten og et supplement til det ordinære tjenestetilbudet i kommuner og fylker. Senteret har tverrfaglig fokus på det å leve med sjeldne og lite kjente diagnoser i alle aldre og livsfaser. Frambus løfte er Sterk på sjelden kunnskap. Les mer på www.frambu.no.

Frambu søker fysioterapeut til fast 100% stilling

Frambu er et av ni nasjonale kompetansesentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og gir et tilbud til mer enn 400 ulike sjeldne diagnoser eller diagnosegrupper. Alle er komplekse og sammensatte, og mange trenger livslang oppfølging fra ulike deler av tjenesteapparatet. Se www.frambu.no for mer informasjon om senteret og diagnosegruppene vi arbeider med.

Frambu er en dynamisk arbeidsplass med tverrfaglig arbeidsform. Nå søker vi en fysioterapeut med interesse for det sjeldne og sammensatte, som er faglig nysgjerrig og med evne og vilje til å orientere seg på nytt i forhold til de utfordringene man møter på Frambu. Våre hovedoppgaver er brukerrettet arbeid, utvikling av ny kunnskap, overføring av kunnskap og samarbeid med øvrig tjenesteapparat.

Arbeidsoppgaver

Frambus nye fysioterapeut vil bli en av tre fysioterapeuter ved senteret. Fysioterapeuten inngår i tverrfaglige team, og det er stor variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsform.

Oppgavene veksler mellom brukerrettet arbeid (undervisning, konsultasjoner, veiledning, besøk på hjemsted og kontakt med andre deler av tjenesteapparatet), kunnskapsarbeid (faglig fordypning, innhente ny kunnskap og utarbeide informasjonsmateriell) og systemrettet arbeid (bidra til å bygge opp et godt tilbud til brukergruppene i det ordinære tjenesteapparatet).

Kunnskapsformidling er en sentral del av Frambus virksomhet. Det inkluderer utarbeiding, dokumentasjon og formidling av kunnskap om diagnosene, både på nett, i form av undervisning på kurs og i møter med brukere, pårørende og tjenesteytere enkeltvis og i grupper. Den som tilsettes må delta aktivt i veilednings- og nettverksarbeid rundt våre brukere med diagnose, samt deres familier og tjenesteytere lokalt.

Forskning og utviklingsarbeid er en viktig del av virksomheten ved Frambu. Arbeidet ved Frambu gir derfor gode muligheter for faglig fordypning, fagutvikling og deltakelse i forskning og faglige fora både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

Mastergrad eller liknende er ønskelig, men søkere med annen relevant bakgrunn eller erfaring er også velkomne til å søke. Erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller sjeldne diagnoser er en fordel. Det samme er kunnskap om tjenesteapparatet brukerne benytter. Det kreves også god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Den som søker må være selvstendig, men også fungere godt i team, være resultatorientert, fleksibel og ha en uttalt interesse for å utvikle Frambu i samarbeid med kollegaer og brukere av kompetansesenteret.

Vi tilbyr

Frambu tilbyr et engasjert og profesjonelt tverrfaglig arbeidsmiljø med idyllisk plassering i Østmarka rett utenfor Oslo. Normalarbeidstiden er 36 timers arbeidsuke, i henhold til særskilt avtale for fysioterapeuter.  Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lover, landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten i Virke og lokalt avtaleverk.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Wencke E. Grepperud på telefon 64 85 60 45 eller 950 06 737 eller fysioterapeute Kaja Giltvedt eller fysioterapeut Bente Hunn på telefon 64 85 60 00.

Søknad med CV sendes som e-post til weg@frambu.no. Merk e-posten med ”Fysioterapeut”.

Søknadsfrist: 30. mai 2017.

Velkommen til Frambu!

Hjemmeside:

http://www.frambu.no