Stillingsinformasjon

Annonsør: Vinje kommune

Søknadsfrist: 02.06 2017

Vinje_heading

100% driftstilskot for fysioterapeut

Vikariat ledig fra 01.08.2017 til  31.07.2018 – ID 1442

Vinje kommune har ledig vikariat med 100% driftstilskot frå 01.08.2017. Driftsavtala er knytt til kommunens lokaler ved fysioterapien i Åmot (40%) og Edland (60)%. Det er tre privatpraktiserande fysioterapeutar i kommunen og tre kommunale. Tildelding vil skje iht ASA 4313.

Kvalifikasjonar

  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Kompetanse og erfaring innan aktiv habilitering og rehabilitering
  • Kompetanse og erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av eit breidt spekter av pasientar som kan henvisast til avtalefysioterapi
  • Gode samarbeidsevne
  • Evne til å arbeide sjølvstendig
  • Det er forventa at fysioterapeuten fylgjer pasienten på dei arenaer som er naudsynt for god og heilskapeleg oppfylgjing
  • Personlege eigenskaper blir vektlagt ved tildeling, herunder fagleg engasjement og initiativ, god skriftleg og munnleg framstillingsevne

Personlege egenskapar

Ved tildeling legg Vinje Helse og omsorg vekt på fokus på tenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringar som kjem. Aktuelle kandidatar må vere kjend med politiske føringar for framtidas kommunehelseteneste jamfør Samhandlingsreformen og Primærhelsemeldinga. Det blir lagt vekt på evne til å vera med på å utvikle gode fysioterapitenestar for innbyggjarane i tråd med kommunens framtidige behov. Heimelens verksemd skal utøvast i tett samarbeid med andre kommunale tenestar og andre aktuelle samarbeidspartnarar.

Me kan tilby

  • God pasienttilgang
  • Lokaler med eigna treningsutstyr
  • Kontorplass med pc og Promed som er tilkopla helsenett

Nærare oppplysningar får du ved å kontakte leiande fysioterapeut Elisabet Haagensen tlf  40 90 36 66 eller Nils Albert Aamand tlf 47414489. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Vitnemål og attestar må takast med til intervju. Det er krav om politiattest (ikkje eldre enn tre månader).

Søknad skal sendast på elektronisk skjema, sjå www.vinje.kommune.no

Søknadsfrist:  02.06.2017

VELKOMEN SOM SØKJAR !

 

Hjemmeside:

http://www.vinje.kommune.no