Stillingsinformasjon

Annonsør: Trysil kommune

Søknadsfrist: 22.10 2018

Trysil_kommune

Ledig stilling - fysioterapeut 75 % fast – enhet for rehabilitering

Brenner du for fagområde, er du faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av forebygging og å legge til rette for mestring? 

Vi ønsker oss en engasjert fysioterapeut i et miljø med fokus på utvikling. Er du den vi leter etter? 

Avdelingen er organisert i helse, omsorg og sosial og består av fire fysioterapeuter, en ergoterapeut og en vaktmester, til sammen 4,5 årsverk. Arbeidsområdene dekker barn- og unge, helsestasjon og skolehelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester, polikliniske tjenester og rehabilitering i institusjon. Det er et faglig høyt nivå i tjenesten, med spesialister innenfor fysioterapi for barn og unge, ride terapi, rehabilitering (hverdagsrehabilitering) og hjelpemiddelformidling. Vi jobber både med individuell – og gruppebehandling og har et godt tverrfaglig samarbeid med 1.- og 2. linjetjenesten. Det er en aktiv avdeling som er førende når det gjelder nytenkning og utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Den kommunale fysioterapi og ergoterapitjenesten har nyoppussede lokaler i felles bygg med legesenter, helsestasjon og institusjon. 

Følgende stilling er ledig: 

75 % fast stilling fysioterapeut med mulighet for ytterligere økning i stillingsprosent i forbindelse med permisjon. 

Om stillingen 

Stillingens formål er å løse fysioterapi faglige oppgaver i samarbeide med fysio- og ergoterapeutene i avdelingen, slik at tjenestemottakere får nødvendige tjenester av god kvalitet. Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver i barnehager/skolehelsetjenesten, i hjemmetjenesten, hjelpemiddelformidling og rehabilitering i institusjon, herunder gruppetrening, basseng/mor og barn, poliklinisk behandling og forebygging. 

Vi kan tilby et tverrfaglig og engasjerende teamarbeid. Fysio- og ergoterapiavdelingen har godt og tett samarbeid med helsestasjon, barnehage/skole rehabiliteringsavdelingen og hjemmebaserte tjenester. 

Kvalifikasjoner 

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon 
 • Relevant yrkeserfaring/praksis er ønskelig 

Vi ønsker deg som: 

 • Har interesse for faggruppen 
 • Er personlig egnet 
 • Har evne til innovasjon, omstilling og som trives med utfordringer. 
 • Innehar faglige ferdigheter for sin profesjon, kommuniserer selvstendig og reflekterer over faglige problemstillinger 
 • Har god samhandlingskompetanse og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet 
 • Har evne til kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i beslutningsprosesser 
 • Har språkkunnskaper som svarer til norsk på høyskolenivå eller har avlagt «Bergenstesten» 
 • Har erfaring og interesse for gruppetrening 

Vi kan tilby 

 • En spennende jobb for utvikling av forebygging/rehabilitering i avdelingen 
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger 
 • Lønn etter avtale 
 • God offentlig tjenestepensjon 

Velkommen med din søknad! 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: 

Enhetsleder Jorunn Gjermunds Løken, e-post: jgj@trysil.kommune.no tlf: 400 36 308. 

Søknadsfrist: 22.10.18 

Vi krever skriftlig søknad med CV. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du på kommunens hjemmeside – www.trysil.kommune.no. Vi ber om at samtlige punkter fylles ut. Trenger du rådgivning, ta kontakt på tlf. 62 45 77 00. 

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 skal det alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven legge frem politiattest. 

Om søknaden 

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen. 

Fortrinnsrett 

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Søkerliste 

Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. 

Om organisasjonen Trysil kommune 

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik: 

Rådmannsnivå med en rådmann tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, personal og informasjon. Næringsavdeling med næringssjef. 

Om Trysil 

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca. 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. Vi er 6 573 innbyggere. Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole med bredt tilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.

Hjemmeside:

http://www.trysil.kommune.no