Stillingsinformasjon

Annonsør: Larvik kommune

Søknadsfrist: 01.10 2017

100 % driftsavtale som fysioterapeut med spesialistutdannelse i manuellterapi

Larvik kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent manuellterapeut med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis. Larvik kommune har 25,5 årsverk fordelt på 31 privatpraktiserende fysioterapihjemler. Fire av disse er driftstilskuddene er spesialister i manuellterapi. 

Avtalehjemmelens størrelse er på 100 % og er tilknyttet Larvik Fysioterapi AS i Kongegata 16. Det forventes at vedkommende kjøper eierandel i virksomheten. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. 

Fratredende manuellterapeut krever vederlag for verdien av praksis, inventar og utstyr jmf ASA 4313 punkt 7.1 

Larvik Fysioterapi AS har beliggenhet i Larvik sentrum og innehar 5 fysioterapistillinger, fordelt på 4,5 driftsavtaler. Foruten 2 spesialister i manuellterapi / manuellterapeuter har de øvrige terapeutene bred erfaring med bla barnefysioterapi, lymfødembehandling og generell rehabilitering. Dessuten har instituttet ansatt kontorassistent i 50 % stilling. Instituttet har separate kontorer og romslig treningsavdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Som manuellterapeut ved Larvik Fysioterapi AS er forventes det kjennskap til moderne manuellterapi og kunnskap om primærkontaktrollen som følger med spesialiteten. Mye av arbeidet består i undersøkelser og utredningsarbeid av pasienter. Disse representerer en bredt spekter av lidelser i muskel - og skjelettapparatet, samt andre smertetilstander og funksjonsforstyrrelser av sammensatt karakter. Pasientene henvender seg direkte eller henvist fra fastleger, sykehus og andre fysioterapikollegaer.
 • Klinikken har en bredt tverrfaglig samarbeid med spesialister innen bla. fysikalsk medisin, ortopedi og radiologi. Ultralydscreening brukes av manuellterapeut som et supplement til den kliniske utredningen av pasienter. Videre foregår det for tiden et ryggforskningsprosjekt ved Larvik Fysioterapi i samarbeid med UiB. Ved tildelingen forventes det at manuellterapeuten har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover.
 • Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med norsk godkjenning som manuellterapeut
 • Bred erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt.
 • Det forventes at manuellterapeuten har et åpent behandlingstilbud til befolkningen, også til pasienter med andre helseplager enn muskel- og skjelettlidelser.
 • Interesse for og erfaring med primærkontaktrollen for manuellterapeuter vektlegges.
 • Det forventes at utøver følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.
 • Evne til å drive som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med avtalehjemmel.
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
 • Mastergrad i helsefag, retning manuellterapi, ved avd. for samfunnsvitenskap UiB.
 • -Tilsvarende utdannelse fra utlandet med norsk tilleggs godkjennelse.

Utdanning:

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner
 • Gode skriftlig og norske språkferdigheter
 • God datakompetanse
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

Nærmere opplysning fås ved henvendelser til avdelingsleder Birgit Pedersen, mobil 911 86 847 eller manuellterapeut Olav Aure, daglig leder , mobil 415 50 460.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalehjemmel.

Søk på stillingen her!