Stillingsinformasjon

Annonsør: Kongsvinger kommune

Søknadsfrist: 07.11 2017

Driftsavtale for fysioterapeut

Kongsvinger kommune har ledig 100% driftsavtale for fysioterapeut fra 1.3.2018.

Den ledige hjemmelen er knyttet til Fjellgata Fysioterapi DA, der det pr i dag jobber 6 fysioterapeuter. Instituttet ble etablert i 1988 og ligger sentralt til i Kongsvinger sentrum i Fjellgata 25, med parkering og lett adkomst til lokalene. Instituttet har 11 behandlingsrom, egen treningssal med Norsk Sekvens, medisinsk treningsterapi og redcord.

Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. Fratredende fysioterapeut krever vederlag for verdien av praksis, inventar og utstyr jmf ASA 4313 punkt 7.1  

Kvalifikasjoner:

Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut som er fleksibel, engasjert og motivert for aktiv fysioterapi, med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis.

Videre ønskes at fysioterapeuten kan bidra til en helhetlig utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen, i samarbeid med kommunal fysioterapitjeneste. Tverrfaglig samarbeid og  samhandling med kommunale ressurser prioriteres for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privatpraksis.

  • Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
  • Erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt
  • Erfaring fra aktiv treningsterapi
  • Erfaring, interesse og evne til å arbeide med alle aldersgrupper
  • Særlig fokus på mestringsperspektivet og rehabilitering
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • Dreining til forebyggende arbeid og frisklivssatsing, med kompetanse og interesse for videreutvikling av behandlingstilbud for grupper, særlig rettet mot eldre og personer med livsstilssykdommer
  • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, relasjonsbygging, samt refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder

Annet:

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.  

Informasjon om hjemmelen:

For nærmere informasjon om hjemmelen, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Finn Hansen, tlf. 62 88 86 12, eller leder for Helseenheten i Kongsvinger kommune, Anne Christine Ringstad-Nerli, tlf. 90 02 56 11.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalehjemmel.

Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkommende og må avtales med hjemmelsinnehaver.

SØKNAD:

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

SØKNADSFRIST: 7. november 2017.