Stillingsinformasjon

Annonsør: Bamble kommune

Søknadsfrist: 28.02 2018

Bamble_kommune

HO - Kommunal barnefysioterapeut 100% - Rehabilitering

Bamble kommune er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen (totalt ca. 72 km). Bambles landareal er ca. 300 km2, dette utgjør ca. 208 km2 av produktiv skogsmark og ca. 8 km2 dyrket areal. Det administrative senter ligger i Langesund, herfra betjenes Bambles ca. 14.100 innbyggere fra kommunens rådhus. Bamble har ved hjelp av sin kystsoneplan og Skjærgårdsparken sikret rekreasjonsområder for dagsbesøkende både fra land og sjøsiden. Kyststien, konserter, kulturminner og turistportalen ut mot Skagerak bidrar til Bambles turisttilstrømning.

100% fast kommunal barnefysioterapistilling, ledig fra 01.04.2018.

Beskrivelse av arbeidssted:

Stillingen som barnefysioterapeut er plassert i Helse og omsorg, virksomhet Rehabilitering. Virksomheten består av tre avdelinger: Fysio- og ergoterapiavdelingen med ti kommunale fysio- og ergoterapeuter pluss ti private fysioterapeuter fordelt på to institutter, Dagavdeling for hjemmeboende eldre, samt Rehabilitering sengepost med åtte døgnplasser for opptrening. Virksomheten er samlokalisert og holder til i nyoppussede lokaler i 1. etasje i Bamble helsehus. Vi kan tilby et godt fagmiljø med trivelige kollegaer som er faglig oppdaterte og opptatte av god kvalitet på tjenesten til det beste for brukerne. Vi har et godt arbeidsmiljø der vi har fokus på Bamble kommunes verdier: Engasjert - er modig og ser muligheter, Kompetent - Kvalitet og utvikling i alle ledd, Respekt - likeverd og lojalitet.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer 100% arbeid med barn fortrinnsvis i alderen 0 - 10 år. Arbeidet består av forebyggende arbeid i helsestasjon, barnehager og 1. - 4. klasse i skolen. I tillegg inneholder stillingen utredning av pasienter og behandling og tilrettelegging av aktuelle fysioterapi - tiltak. Ofte er tiltakene del av tverrfaglige mål i et tett samarbeid med blant annet foresatte, helsesøster, pedagogisk personale, PPT, ergoterapeut og spesialisthelsetjenesten. Videre drives grupper etter behov, blant annet bassenggruppe 0 - 6 år og barselgruppe. Stillingen vil også innebære at man er koordinator og skriver individuelle planer. Det vil være tett samarbeid med barneergoterapeut om søknader på aktuelle hjelpemidler. I avdelingen har vi turnuskandidat, og rollen som turnusveileder går på rundgang i avdelingen.

Det er to andre stillingshjemler knyttet til barn og ungdom i virksomheten: 60% psykomotorikk og 60% skolefysioterapeut. Flere av de private fysioterapeutene har solid kompetanse på fysioterapi for barn og unge.

Krav til kompetanse:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut.
 • Det er ønskelig med videreutdanning i fysioterapi for barn eller annen relevant videreutdanning.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra og interesse for forebyggende arbeid i barnehage og skole, gjerne med kjennskap til "God skolestart" og 
 • "Skrivedans"
 • Kjennskap til standardiserte motoriske tester som GMFM, AIMS, MFNU og M:ABC2 - test, utredning av fin - og 
 • grovmotorikk 0 -10 år, gruppetrening i sal og basseng.
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med veiledning og undervisning av tverrfaglige samarbeidspartnere og foresatte
 • Erfaring med hjelpemiddelformidling
 • Påregne bruk av egen bil i tjenesten
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige ferdigheter:

Faglig nysgjerrig og engasjert. Gode samarbeidsevner med barn og voksne. Er bekvem med å undervise på foreldremøter og fagmøter. Trives med å drive grupper. Solid gjennomføringskraft. Tålmodighet til å stå i prosesser overlengre tid før man ser resultater. Evne til omstilling og rask implementering av ny kunnskap. Evne til å strukturere egen hverdag.

Vi tilbyr:

 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.
 • En spennende stilling i en avdeling som har et godt arbeidsmiljø og er i utvikling.

Offentliggjøring:

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest:

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du:

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.

Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Søknadsfrist 28.02.2018
Utlyst dato 06.02.2018
Vårref 609/AKS

Kontaktperson:

Sissel Ørvik, Virksomhetsleder, tlf: 35 96 55 33, sissel.orvik@bamble.kommune.no

Benedicte Waage, Fysioterapeut, mobil: 481 65 062, benedicte.waage@bamble.kommune.no

Mette Wisløff, Fysioterapeut, mobil: 913 65 037, mette.wisloff@bamble.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.bamble.kommune.no