Utlysning av forskningsmidler 2017

Stiftelsen Norsk Revmatiker-Forbunds Forskningsfond, Overlege Jan A. Pahles legat og Stortuens legat vil i år 2017 etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer. Forskningsfondet kan delfinansiere prosjekter. Forskningsfondet kan bidra med oppstart og avslutningsmidlerbåde til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering. Det er også et ønske å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres. I tillegg har Forskningsfondet mottatt arvemidler som skal øremerkes til forskning innen følgende områder:

  • Barn- og ungdomsrevmatisme 
  • Lupus

Det gis fortrinnsvis ikke støtte til medikamentell behandling, informasjonstiltak eller reiser. 

Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond. 

Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no eller fås ved kontakt med NRF, tlf. 22 54 76 00. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar. 

Søknaden sendes: Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo. 

FRIST 1. OKTOBER 2017.

Påmeldingsfrist:

01.10.2017