Få tjenestemottakere får skreddersydd rehabilitering

Kun et mindretall får skreddersydd rehabilitering

Bare 13,6 prosent av tjenestemottakere med vedtak om habilitering og rehabilitering i hjemmet, har fått utarbeidet en individuell plan. 

Nyheter

På landsbasis var det kun 2,8 prosent av tjenestemottakerne med vedtak om habilitering og rehabilitering i institusjon som hadde fått individuell plan, en nedgang fra 2015.

Det viser nye tall fra nasjonale kvalitetsindikatorer, skriver helsedirektoratet.no.

For å sikre at den enkelte får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, har pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester rett til å få utarbeidet individuell plan.

Helsedirektoratet mener det ligger et betydelig potensial for å sikre mer strukturert og helhetlig oppfølging av pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere aktører.

I en ny veileder fra Helsedirektoratet som nå er ute på høring, fremheves individuell plan og koordinator som sentrale verktøy for bedre oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov.